Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, który określa:

a) przedmiot ubezpieczenia,

b) sumę ubezpieczenia,

c) okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej,

d) ubezpieczającego i ubezpieczonego,

e) ewentualne franszyzy integralne i udziały własne,

f) wysokość składki oraz formę jej płatności.

Bardzo istotną kwestią jest powołanie się na polisie na konkretne ogólne warunki ubezpieczenia, które szczegółowo określają warunki zawieranej umowy.