Kredyt inwestycyjny – jest to kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.
Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku – linii kredytowej – umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym większe jest ryzyko dla banku. Oznacza to, iż parametr ten będzie miał znaczny wpływ na koszt kredytu. Dłuższy okres kredytowania oznaczać będzie wyższy koszt kredytu. Udzielając kredytów, banki żądają od kredytobiorców odpowiednich zabezpieczeń w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego. Przed podjęciem decyzji kredytowej kredytobiorca musi więc dokładnie przedstawić swoją sytuację finansową oraz zaproponować sposób zabezpieczenia kredytu.