Odpowiedzialność kontraktowa – to jeden z dwóch „reżimów” odpowiedzialności cywilnej. W tym przypadku dłużnikiem jest osoba, która nie wywiązała się, bądź źle wykonała zobowiązanie spoczywające na niej wobec wierzyciela. Wierzyciel nie musi udowadniać winy dłużnikowi. Dłużnik może uwolnić się od odpowiedzialności jeśli nie wywiązał się lub wywiązał się nienależycie w przypadku, gdy nastąpiło to nie z jego winy. Dłużnik uznany jest za winnego w sytuacjach, gdy nie miał zamiaru wywiązać się ze zobowiązania. Może być uznany również za winnego w przypadku, gdy zrobił to niestarannie, pod warunkiem że zobowiązanie nie było dziełem przypadku.

Przykładem pozwalającym zrozumieć odpowiedzialność kontraktową jest sytuacja, gdy np. firmie malarskiej zlecono pomalowanie budynku, a malarze tej firmy zostawili zacieki na ścianach. Gdyby chodziło o odpowiedzialność deliktową, to malarzom musiałoby na przykład spaść wiadro z rusztowania i uszkodzić samochód osoby trzeciej.