Odszkodowanie – kwota, którą Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacić w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia. Świadczenie (odszkodowanie) należy się poszkodowanemu za szkody wyrządzone przez podmioty prawa cywilnego (np. osoba fizyczna, osoba prawna, w tym Skarb Państwa), które wyrządziły szkodę i ponoszą za nią odpowiedzialność.