Szkoda rzeczowa– to szkoda, która jest następstwem zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia i polega na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie określonej rzeczy.