Umowa leasingu – umowa zawarta w formie pisemnej i regulowana zapisami Kodeksu Cywilnego.

W umowie leasingu rozróżniamy: przedmiot leasingu, leasingodawcę, leasingobiorcę. Na podstawie umowy leasingu, finansujący czyli leasingodawca przekazuje oznaczoną rzecz do użytkowania przez leasingobiorcę. Po spłaceniu wszystkich ustalonych rat leasingobiorca ma możliwość wykupienia rzeczy na własność.

Umowa leasingu określa:

a) czas przez, który leasingobiorca będzie korzystał z przekazanej rzeczy,

b) wysokość rat leasingowych stanowiących wynagrodzenie dla leasingodawcy,

c) przedmiot leasingu,

d) dodatkowe uregulowania, w tym obowiązki leasingobiorcy.

Umowa określa również kwestię ew. ubezpieczenia, w szczególności : jaki czas ma leasingobiorca na dostarczenie własnej polisy ubezpieczenia, w jakim Towarzystwie Ubezpieczeń taka polisa może być zawarta i na jakich warunkach np. stała opcja sumy ubezpieczenia.

Kupując ubezpieczenie w takiej sytuacji, mamy możliwość zakupu polisy z uwzględnieniem przebiegu ubezpieczenia leasingobiorcy (korzystającego) jednak pamiętajmy, że właścicielem pojazdu jest Leasing, a więc to on podejmować będzie decyzje w sprawie ew. wypłaty odszkodowania.