Trwały uszczerbek na zdrowiu – jest to trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. W ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) najczęściej to lekarz orzecznik dokonuje określenia procentu trwałego uszkodzenia ciała.