Ubezpieczenie budynków rolniczych jest nie tylko możliwe, ale w niektórych przypadkach także obowiązkowe. Wiele zależy od powierzchni gospodarstwa. Jak działa taka polisa i co wchodzi w zakres ochrony? 

Ubezpieczenie budynków rolniczych – jak działa? 

Na początku warto przypomnieć, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy budynków o powierzchni powyżej 20 m² będących w posiadaniu rolnika. Co istotne, nowe budynki należy ubezpieczyć już z dniem pokrycia ich dachem. W dużym skrócie można powiedzieć, że ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego stanowi podstawową ochronę przed skutkami zdarzeń losowych. Jakie zalety ma tego typu polisa? Na przykład w AGRO Ubezpieczenia klienci mogą liczyć na 10% zniżkę na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dowolnego ubezpieczenia dobrowolnego, a płatność mogą rozłożyć nawet na 4 raty. Ubezpieczyciel daje także możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika. W ramach oferty towarzystwa ubezpieczenie budynków rolniczych może zostać uzupełnione o obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a także o dobrowolne ubezpieczenia: 

 • maszyn rolniczych (AGRO-CASCO), 
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, 
 • OC w życiu prywatnym
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). 

Zakres ochrony ubezpieczenia budynków rolniczych 

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: 

 • ognia, 
 • huraganu, 
 • powodzi, 
 • podtopienia, 
 • deszczu nawalnego, 
 • gradu, 
 • opadów śniegu, 
 • uderzenia pioruna, 
 • eksplozji, 
 • obsunięcia się ziemi, 
 • tąpnięcia, 
 • lawiny, 
 • upadku statku powietrznego. 

Istotne jest to, że odszkodowania wypłacane są do wysokości sum ubezpieczenia, które ustalane są odrębnie dla każdego z budynków. 

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników 

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Rolnicy są zobligowani do zawarcia umowy ubezpieczenia już w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie tego typu chroni przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. A odszkodowanie wypłacane jest osobom trzecim za szkody wyrządzone nie tylko przez ubezpieczonego rolnika, ale także przez osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym. 

OC rolnika obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, będące następstwem: 

 • śmierci, 
 • uszkodzenia ciała, 
 • rozstroju zdrowia, 
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 

Z kolei odszkodowania wypłacane są do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą: 

 • 5 mln euro na jedno zdarzenie za szkody na osobie, 
 • 1 mln euro na jedno zdarzenie za szkody w mieniu. 

Źródło: AGRO Ubezpieczenia