Zastanawiasz się jak zostać agentem ubezpieczeniowym? Niezależnie od tego czy dopiero zaczynasz swoją ścieżkę kariery czy chcesz ją zmienić, praca, jako agent ubezpieczeniowy może być doskonałą szansą na rozwój. Tym bardziej, że zawód ten pozwala na samodzielne ustalanie swojego czasu pracy i umożliwia realny wpływ na wysokość zarobków. W naszym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o tym, by zostać agentem ubezpieczeniowym.

Agent ubezpieczeniowy – kim jest?

Zastanawiasz się jak zostać agentem ubezpieczeniowym, ale nie jesteś pewny na czym polega praca w tym zawodzie? Agent ubezpieczeniowy to osoba, która reprezentuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe, pozyskuje dla niego klientów i podpisuje z nim umowy. Warto wiedzieć o tym, że tak naprawdę prawo do tego, by dopełnić formalności w imieniu ubezpieczyciela ma tylko agent pełnomocnik. Rozróżnia się także agentów wyłącznych, czyli takich, którzy są związani zawodowo tylko z jednym zakładem ubezpieczeń oraz multiagentów, którzy współpracują z kilkoma ubezpieczycielami.

Jakie są obowiązki agenta ubezpieczeniowego?

Nie wiesz jak zostać agentem ubezpieczeniowym i na czym polega działalność ubezpieczeniowa? Praktyka pokazuje, że zakres obowiązków agenta ubezpieczeniowego jest dosyć szeroki. Zgodnie z zapisami umowy agencyjnej, która wiąże go z zakładem ubezpieczeń jego działania polegają przede wszystkim na takich zadaniach jak:

 • organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych,
 • pozyskiwanie klientów, budowanie i utrzymywanie z nimi relacji,
 • prezentowanie oferty ubezpieczyciela i dobór jej warunków do potrzeb klienta,
 • zawieranie umów ubezpieczeniowych,
 • wykonywanie lub nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umowy ubezpieczeniowej.

Duże znaczenie w pracy, jako agent ubezpieczeniowy ma także poszerzanie swojej wiedzy np. poprzez odbywanie szkoleń czy wyszukiwanie nowości na rynku ubezpieczeń. Istotne jest także to, by agent analizował potrzeby klientów pomagając im w wyborze najlepszych, dopasowanych do nich ofert ubezpieczeniowych.

I uwaga! Obowiązek odbywania szkoleń przez agentów ubezpieczeniowych reguluje ustawa.

Doskonałym wsparciem w codziennych obowiązkach związanych ze sprzedażą ubezpieczeń jest program dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent. Narzędzie to łączy w sobie CRM i szybki kalkulator OC/AC. Dzięki czemu za pomocą jednej aplikacji można sprawnie zarządzać bazą klientów, przeprowadzać analizę potrzeb klienta (APK), porównywać składki ubezpieczeniowe czy też monitować sprzedaż całej agencji ubezpieczeń. Program dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent jest cenną pomocą, szczególnie w efektywnej sprzedaży ubezpieczeń.

Na mocy ustawy agent ubezpieczeniowy zobligowany jest również do tego, by przestrzegać prawa i zasad etyki zawodowej. Zgodnie z tymi przepisami do jego obowiązków należy zachowanie:

 • tajemnicy w odniesieniu do wszystkich danych i informacji, które pozyskał lub do których miał dostęp w trakcie opracowywania i wykonywania czynności agencyjnych,
 • transparentności przed klientem, a więc poinformowania go, czy jest związany zawodowo z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym czy z kilkoma ubezpieczycielami.

Agenci ubezpieczeniowi, którzy wykonują czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń zobowiązani są także do zakupu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (tzw. OC Agenta).

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Zatem jak zostać agentem ubezpieczeniowym? Jeżeli jesteś zainteresowany wykonywaniem pracy w tym zawodzie musisz spełnić kilka wymagań, bowiem nie każdy może pracować, jako agent ubezpieczeniowy.

Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przewidują w art. 19 ust. 1, iż czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
  a)  przeciwko życiu i zdrowiu,
  b)  przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  c)  przeciwko ochronie informacji,
  d)  przeciwko wiarygodności dokumentów,
  e)  przeciwko mieniu,
  f)  przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  g)  przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  h)  skarbowe,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1485).

Co ważne obecnie wiele szkoleń organizowanych jest przez zakłady ubezpieczeń w formie e‑learningu. Kurs na agenta ubezpieczeniowego trwa około 104 godzin i odbywa się przy pomocy platform internetowych, które są kontrolowane przez KNF. Dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego można podpisać umowę z wybranym ubezpieczycielem.

Warto mieć na uwadze również to, że czynności agencyjne mogą być wykonywane przez osobę fizyczną po wpisaniu jej do rejestru agentów (art. 19 ust. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Wiesz już jak zostać agentem ubezpieczeniowym i na czym polega jego działalność. Jeżeli jednak chcesz otrzymać realne wsparcie na każdym etapie swojej pracy zainwestuj w narzędzie do obsługi agencji ubezpieczeniowej. Program sprzedażowy dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent przetestować można bezpłatnie ze wszystkimi funkcjonalnościami i co ważne jego doświadczeni eksperci doradzą Ci w każdej sytuacji. Będzie to bardzo cenna pomoc, szczególnie gdy dopiero rozpoczynasz pracę w branży ubezpieczeniowej.