Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne historycznie wywodzą się z postanowień ustawy z 28 marca 1952r. o ubezpieczeniach państwowych oraz ustawy z 2 grudnia 1958r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.

Jaki akt prawny reguluje kwestię ubezpieczenia komunikacyjnego OC?

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). Przepisy wyżej wskazywanej ustawy określają szczegółowo :

  • zasady zawierania i wykonywania umów OC komunikacyjnego, obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
  •  sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1, oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku (kary za brak ubezpieczenia),
  •  podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne, niż określone w pkt 1, umowy ubezpieczeń obowiązkowych,
  • zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Należy pamiętać, że w razie dochodzenia roszczeń pieniężnych od ubezpieczyciela, niezbędne jest zapoznanie się z przepisami kodeksu cywilnego.