Wraz z zakupem samochodu pojawia się konieczność uregulowania kilku formalności. O tym, by przerejestrować auto na siebie pamiętamy. Jednak warto wiedzieć też o tym, jakich terminów należy dopilnować, by uniknąć płacenia kar. I co się dzieje z ubezpieczeniem OC? Co zrobić, by zachować ciągłość ubezpieczenia komunikacyjnego? Podpowiadamy.

Zbycie lub zakup pojazdu – ile czasu na powiadomienie?

W momencie zakupu pojazdu przechodzą na nas wszelkie obowiązki wynikające z jego posiadania, bez względu na to czy nabyliśmy go na podstawie umowy kupna sprzedaży, faktury VAT lub w wyniku darowizny. Dlatego na samym początku powinniśmy udać się do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania urzędu ( Wydziału Komunikacji) i powiadomić o tym na piśmie starostę, a w przypadku miast na prawach powiatu – prezydenta miasta.

Na mocy dotychczasowych przepisów termin na rejestrację używanego pojazdu lub zgłoszenie sprzedaży wynosił 30 dni. Jednak z powodu epidemii koronawirusa czas na spełnienie tego obowiązku został wydłużony do 180 dni. Dopiero przekroczenie tego terminu może wiązać się z karą w wysokości od 200 do 1000 zł. Z uwagi na to, że w większości Wydziałów Komunikacji wizytę umawia się przez internet lub telefon czas oczekiwania na osobiste spotkanie w urzędzie może wynosić nawet kilkanaście dni. Dlatego warto wszystko załatwić bez zbędnej zwłoki. Tym bardziej, że wszelkie wnioski można znaleźć na stronie internetowej urzędu.

Rejestracja samochodu – jakie formalności?

Przy rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie kilku dokumentów takich jak:

  • dowód osobisty,
  • dokument, na podstawie którego pozyskaliśmy auto (umowa lub faktura),
  • dowód rejestracyjny i potwierdzenie ważnych badań technicznych auta,
  • aktualne ubezpieczenie OC ppm,
  • tablice rejestracyjne
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za przerejestrowanie auta.

Na stronie internetowej urzędu lub bezpośrednio w nim możemy znaleźć wniosek o przerejestrowanie pojazdu. By go uzupełnić należy podać dane właściciela lub właścicieli auta: imię, nazwisko, numer pesel oraz adres zamieszkania. Dodatkowo we wniosku należy umieścić dane samego pojazdu, m. in. rodzaj auta, marka, model, typ, kolor czy numer VIN.

Rejestracja pojazdu – jakie opłaty?

W przypadku zakupu samochodu, który pochodzi z Polski opłata za przerejestrowanie może wynieść około 200 zł. Kwota ta uwzględnia już opłaty m. in. za tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znak legalizacyjny oraz nalepkę kontrolną.

Nabywca pojazdu na podstawie umowy kupna sprzedaży zobligowany jest również do uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości auta. Jednak warto pamiętać o tym, że z opłaty tej jest się zwolnionym w przypadku zakupu auta na fakturę, ponieważ wówczas w cenę wliczony jest podatek VAT, który wynosi 23%.

Z opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są także osoby, które kupiły pojazd za granicą. Bowiem w takiej sytuacji należy opłacić podatek akcyzowy, który wynosi 3, 1% wartości pojazdu, jeśli jego silnik ma pojemność do 2, 0 l lub 18, 6% wartości pojazdu, gdy auto ma silnik o pojemności powyżej 2, 0 l. Dodatkowe koszty w tym przypadku wiążą się również z przetłumaczeniem dokumentów.

Zakup pojazdu – co się dzieje z polisą OC?

Jak wiadomo OC komunikacyjne jest polisą obowiązkową, dlatego może zostać na nas nałożona kara za brak ubezpieczenia OC.

W momencie zakupu polisa zakupiona przez zbywcę przechodzi na nowego właściciela pojazdu. Zgodnie z praktyką obie strony umowy powinny poinformować o tym fakcie zakład ubezpieczeń. Pamiętajmy o tym, że na mocy ustawy zbywca ma taki obowiązek, natomiast nabywca może złożyć wniosek o rekalkulację składki. Wiąże się to z ponownym przeliczeniem składki, która będzie już uwzględniała posiadane przez nowego właściciela zniżki.

I uwaga!  Związku z tym, że polisa OC przepisana na nowego właściciela jest ważna tylko do ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta, nie wznowi się automatycznie. Dlatego, by nie mieć przerwy w ubezpieczeniu należy przed końcem polisy OC udać się do agenta i zawrzeć nowe ubezpieczenie. W przeciwnym wypadku możne zostać na nas nałożona wysoka kara, a w przypadku spowodowania jakiegoś zdarzenia nie będziemy mieli ważnej ochrony ubezpieczeniowej.

Źródło: RESO Europa Service