nagroda

W środę 12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów – Instytucja finansowa przyjazna mediacji. Wyróżnionych zostało siedem instytucji finansowych: PZU SA, Generali TU SA, STU ERGO Hestia SA, TUiR WARTA SA, TUZ TUW SA, InterRisk TU SA VIG, a także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wyróżnienia zostały ustanowione w celu propagowania mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami

Wyróżnienia zostały ustanowione przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

Duży wzrost zainteresowania mediacjami na rynku finansowym

Mediacja oznacza znacznie niższe koszty oraz szybszy czas zakończenia sporu w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym. Według Komisji w ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania mediacją jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami.

Do 11 wzrosła liczba instytucji finansowych składających wnioski o mediację (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3 instytucje)

Jak podaje Komisja w ubiegłym roku do Sądu Polubownego wpłynęło 2314 wniosków o przeprowadzenie mediacji, z czego w 1044 przypadkach doszło do postępowań mediacyjnych (czyli w 44% przypadków, co stanowi 6% wzrost w stosunku do roku poprzedniego).

Do 11 wzrosła liczba instytucji finansowych składających wnioski o mediację (oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3 instytucje). Dane te wskazują, że stale ro śnie rozwiazywania konfliktów za pomoc mediacji. I co warto podkreślić – w ponad 81% przypadków mediacje te zakończyły się zawarciem ugody.

Przyznano także trzy wyróżnienia Ambasador mediacji na rynku finansowym. Wyróżnieniem zostali uhonorowani: Adriana Olszowy, Albert Demidowski oraz Lucjan Chreściak.

Źródło: www.knf.gov.pl