W ostatnich latach na polskim rynku mogliśmy rzadko obserwować sytuacje, w których zakłady ubezpieczeń ogłaszały niewypłacalność. Mimo to warto wiedzieć w jaki sposób można zlikwidować szkodę z polisy ubezpieczyciela, który ogłosił bankructwo. Tym bardziej, że epidemia koronawirusa wpływa także na branżę ubezpieczeniową.

Bankructwo ubezpieczyciela – jak zlikwidować szkodę?

W momencie ogłoszenia przez ubezpieczyciela upadłości odpowiedzialność z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC zawartych w tym zakładzie przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ma to znaczenie szczególnie dla tych osób, które są poszkodowane w wypadku, którego sprawca posiada polisę nieistniejącego już towarzystwa.

W tej sytuacji UFG wypłaca 100% należnych świadczeń z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Jak wygląda procedura zgłoszenia szkody z polisy upadłego zakładu ubezpieczeń?

Poszkodowani w zdarzeniu spowodowanym przez sprawcę, który był ubezpieczony w upadłym zakładzie ubezpieczeń muszą zgłosić roszczenie do UFG zgodnie z poniższą procedurą.
Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.):

  • roszczenie do UFG można zgłosić przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową,
  • ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody,
  • zakład ubezpieczeń stosownie do ust. 2 cytowanej ustawy musi przeprowadzić pełne postępowanie likwidacyjne dotyczące stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje osobę zgłaszająca roszczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania,
  • następnie ubezpieczyciel przesyła kompletne akta do UFG w celu wpłaty odszkodowania.

W odniesieniu do powyższego to likwidator zakładu ubezpieczeń przeprowadza pełen proces likwidacji szkody z zakresie ustalenia:

  • właściwości UFG,
  • odpowiedzialności cywilnej sprawcy,
  • ustalenia rozmiaru szkody,
  • zasadności wniesionych roszczeń.

Oznacza to, że weryfikacja zgłoszonego roszczenia i propozycja wysokości odszkodowania (świadczenia) leży w kompetencjach likwidatora zakładu ubezpieczeń, do którego wpłynęło zgłoszenie szkody.

W kolejnym kroku akta szkody, które zostały przygotowane przez zakład ubezpieczeń zostają przekazane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten z kolei przygotowuje decyzję, która leży w jego kompetencjach.

Od momentu otrzymania od ubezpieczyciela kompletnych akt szkody UFG ma na wydanie decyzji 30 dni. Jeżeli w tym czasie nie można określić okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia decyzja powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia wątpliwości. Jednak bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona przez UFG w ciągu 30 dni od chwili otrzymania akt szkody.

Źródło: UFG