Doświadczenie pokazuje, że niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie występuje zarówno w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, jak przy ubezpieczeniu mienia. Pojęcia te wynikają z błędu, który może pojawić się przy podawaniu deklarowanej wartości pojazdu lub budynku. A zaniżenie lub zawyżenie tych kwot wpływa nie tylko na wysokość sumy ubezpieczenia, ale też na składkę za polisę. Niestety konsekwencje nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia mogą być nie tylko kłopotliwe, ale i kosztowne.

Niedoubezpieczenie – co to jest?

O niedoubezpieczeniu mówimy w sytuacji, w której to suma ubezpieczenia jest niższa od rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Może to dotyczyć zarówno pojazdu, jak i nieruchomości.

Ciekawy przykład niedoubezpieczenia podaje TUZ Ubezpieczenia. Zakładamy, że mamy w planach ubezpieczenie nieruchomości a aktualna wartość rzeczywista naszego mieszkania wynosi 500 tys. zł. Natomiast zostało ono przez nas zakupione za cenę 450 tys. zł i taką kwotę podajemy w deklaracji. Czyli 450 tys. zł to suma ubezpieczenia. W razie, gdyby doszło do zniszczenia mieszkania w wyniku pożaru,  ubezpieczyciel wypłaci jedynie kwotę sumy ubezpieczenia. Tracimy w ten sposób na niedoubezpieczeniu 50 tys. złotych.

Nadubezpieczenie – co to jest?

W sytuacji, gdy zdeklarowana wartość przedmiotu ubezpieczenia przekracza jego rzeczywistą cenę mówimy o nadubezpieczeniu. I podobnie jak przy niedoubezpieczeniu może to dotyczyć pojazdu lub nieruchomości.

Dla zobrazowania podajemy kolejny przykład. Zakładamy, że mamy ubezpieczenie mienia od kradzieży a ruchomości domowe wyceniliśmy na 20 tys. złotych, podczas gdy ich realna wartość wynosi tylko 10 tys. złotych. W momencie ich kradzieży ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie od rzeczywistej wartości szkody.

Niedoubezpieczenie lub nadubezpieczenie – konsekwencje

Często powodem zaniżenia sumy ubezpieczenia jest chęć obniżenia wysokości składki. Jednak taka oszczędność może mieć przykre konsekwencje. Niedoubezpieczenie niesie ze sobą ryzyko, że w razie wystąpienia szkody odszkodowanie, które będzie wypłacone tylko do sumy ubezpieczenia nie pokryje w całości poniesionych strat.

Równie przykre mogą być konsekwencje w przypadku nadubezpieczenia. Mimo zdeklarowania wyższej sumy ubezpieczenia niż rzeczywista wartość naszego majątku, w razie szkody odszkodowanie zostanie naliczone od realnej wyceny. W efekcie może się okazać, że wcale nie mamy lepszej ochrony a jedynie przepłacaliśmy za składkę.

Niedoubezpieczenie pojazdy – jak uniknąć?

Do niedoubezpieczenia pojazdu może dojść nie tylko wówczas, gdy podamy jego złą wartość. Nie każdy pamięta o tym, że posiadając ubezpieczenie Autocasco w przypadku szkody wypłata odszkodowania może zmniejszać dostępną sumę ubezpieczenia. Bowiem nie każde Towarzystwo Ubezpieczeń posiada odnawialną sumę ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. W takiej sytuacji może dość do niecelowego niedoubezpieczenia naszego samochodu. Dlatego po wypłacie odszkodowania z AC należy doubezpieczyć pojazd, tak by suma ubezpieczenia nie uległa wyczerpaniu w razie kolejnego zdarzenia.

Co warto wiedzieć o niedoubezpieczeniu i nadubezpieczeniu?

Jak widać na wcześniejszych przykładach zarówno nadubezpieczenie, jak i niedoubezpieczenie nie mają żadnych pozytywnych skutków. Konsekwencją jedynie może być to, że będziemy przepłacali składkę za polisę lub w razie szkody wypłacone odszkodowanie nie pokryje w całości likwidacji skutków zdarzenia.

To w interesie osoby ubezpieczonej jest to, by polisa była wykupiona na rzeczywistą sumę ubezpieczenia. Niedoubezpieczenie może nam przynieść oszczędność w wysokości kilkudziesięciu złotych (przy dużym ryzyku) a nadubezpieczenie nie sprawi, że nieruchomość lub pojazd będzie lepiej chroniony. Pamiętajmy, że zawsze to faktyczna wartość ubezpieczonego mienia stanowi podstawę do wypłaty ewentualnego odszkodowania.

Warto wiedzieć również o tym, że w przypadku zmiany wartości majątku w trakcie trwania umowy można złożyć do ubezpieczyciela wniosek, w którym będzie zadeklarowana aktualna wartość mienia. Wówczas jednak wysokość składki może ulec zmianie.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia