Od 17 czerwca ubezpieczyciele otrzymali dostęp do danych o punktach karnych i naruszeniach. Jest to kolejny czynnik, który będzie uwzględniany w procesie kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych – w efekcie jej wysokość będzie jeszcze bardziej adekwatna do ryzyka. 

Wyższa stawka OC za mandaty i punkty karne 

Od 17 czerwca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnił ubezpieczycielom dostęp do danych o punktach karnych i naruszeniach. Jest to kolejny element, który nie tylko ma ułatwić precyzyjną ocenę ryzyka, ale też ma pełnić funkcję prewencyjną. 

– Jesteśmy gotowi, by w określonym ustawą terminie udostępnić ubezpieczycielom dane o punktach karnych i naruszeniach w trybie dostępu zdalnego – mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  

– Dostęp do tych danych pozwoli ubezpieczycielom na uwzględnienie kolejnego czynnika w procesie kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych, co spowoduje, że jej wysokość stanie się jeszcze bardziej adekwatna do ryzyka. Kluczową rolą tej usługi jest jednak jej funkcja prewencyjna. Na polskich drogach dochodzi wciąż do licznych wykroczeń i związanych z tym wypadków. Mocniejsze konsekwencje dla osób łamiących przepisy powinny przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa na drogach – dodaje prezes. 

Przypominamy, że na mocy ustawy ubezpieczyciele mają obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka dla danego klienta przed zaoferowaniem mu polisy. Jednak to, które z dostępnych danych będą do tego wykorzystane jest zależne jedynie od woli i polityki cenowej danej firmy. W przypadku polis komunikacyjnych zazwyczaj są to czynniki takie jak, historia ubezpieczeniowa oraz historia szkód z udziałem danego klienta oraz dane dotyczące pojazdu dostępne w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Ale jak już wcześniej wspominaliśmy, od 17 czerwca 2022 roku ubezpieczyciele uzyskali także dane na temat punktów karnych i naruszeń. 

Integracja z systemem umożlwiającym dostęp do danych 

Praktyka pokazuje, że w zależności od danego towarzystwa brane są pod uwagę inne czynniki i w innym stopniu są one uwzględniane w składce ubezpieczeniowej. Warto jednak podkreślić, że swoją chęć na integrację z systemem umożliwiającym dostęp do danych o punktach karnych i naruszeniach wyrazili ubezpieczyciele posiadający łącznie ponad 80% udziału w rynku ubezpieczeń OC. 

– Na ten moment chęć zintegrowania się z systemem umożliwiającym dostęp do danych o punktach karnych i naruszeniach wyrazili ubezpieczyciele posiadający łącznie ponad 80% udziału w rynku ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podpisały one stosowne dokumenty i są w procesie uzyskiwania decyzji ministra właściwego do spraw cyfryzacji, prowadzimy również zaawansowane rozmowy z kolejnymi ubezpieczycielami – informuje Małgorzata Ślepowrońska. 

Co ważne, w przypadku pozyskania danych na temat punktów karnych i naruszeń ubezpieczyciel ma obowiązek – w celu ochrony prywatności klienta – usunąć je ze swojej bazy niezwłocznie po dokonaniu oceny ryzyka i ustaleniu wysokości składki ubezpieczeniowej dla danego klienta (wynika to z art. 41 ust. 1d Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

Proces ustalenia składki – jak przebiega? 

Jak w praktyce wygląda proces wyliczenia składki za ubezpieczenie komunikacyjne? Klient, który chce otrzymać ofertę ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego (oraz opcjonalnie dobrowolnego ubezpieczenia autocasco), proszony jest zawsze o podanie szeregu informacji: swoich danych identyfikacyjnych, danych pojazdu, a często także dodatkowych informacji wymaganych przez ubezpieczyciela jak np. przeznaczenie pojazdu, miejsce jego parkowania, czy będzie użytkowany przez młodego kierowcę itp. Parametry te, określające tzw. czynniki ryzyka mające wpływ na wysokość składki, są wzbogacane o dodatkowe, istotne z punktu widzenia oceny ryzyka, informacje o przebiegu ubezpieczenia i historii szkód pozyskiwane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Liczba ubiegłorocznych zapytań wskazuje, że wykorzystanie informacji z UFG o przebiegu ubezpieczenia i szkodach stało się już rynkowym standardem. 

Co więcej, od 2020 roku ubezpieczyciele mają także dostęp do bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Zawiera ona takie informacje jak np. dane techniczne pojazdu, dane o właścicielach, badaniach technicznych, odczytach licznika (przebiegu), zgłoszeniach utraty pojazdu, wycofaniu z ruchu, zatrzymaniu dokumentów pojazdu, statusie rejestracji. Dostęp ubezpieczycieli do CEP możliwy jest za pośrednictwem systemu informatycznego UFG. 

Jak możemy przeczytać, Fundusz będzie również pośredniczył w pozyskiwaniu przez ubezpieczycieli danych ubezpieczających o naruszeniach przepisów ruchu drogowego, przypisanych im punktach karnych i orzeczonych grzywnach. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, w stosunku do osób, które popełniły naruszenie przepisów ruchu drogowego, widoczne będą dla ubezpieczycieli dane określone w art. 15 i art. 19 ustawy z dn. 2 grudnia 2021 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Warto zaznaczyć, że ubezpieczyciele, którzy zdecydują się na wgląd w historię mandatowo-punktową danego kierowcy, będą mogli zobaczyć tylko aktualne dane, zgodnie z zasadami ich gromadzenia w ewidencji wynikającymi z przepisów. Istotne jest to, że będą to tylko informacje o naruszeniach, do których doszło na terenie Polski a punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego po ich usunięciu z ewidencji nie będą udostępniane. 

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny