Doświadczenie pokazuje, że prace prowadzone w gospodarstwie rolnym mogą narazić na szkodę nie tylko właściciela i jego pracowników, ale też i inne osoby. Dlatego podobnie jak w przypadku OC komunikacyjnego, rolnik zobligowany jest do zakupu ubezpieczenia OC. Obowiązujące przepisy jasno wskazują kto i kiedy musi opłacić ubezpieczenie rolnicze. Warto się z nimi zapoznać.

OC rolnika – kto musi kupić polisę?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika przeznaczone jest dla osób, które posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne. I tu pojawia się pytanie – czym jest gospodarstwo rolne? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku, gospodarstwo rolne to:

„obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Podsumowując OC rolnika trzeba opłacić, gdy jesteśmy posiadaczem lub współposiadaczem użytków rolnych powyżej 1 ha. A także, gdy obszar gospodarstwa jest mniejszy, ale prowadzona jest na nim produkcja rolna (np. uprawy w szklarniach, prowadzenie pasiek czy hodowla zwierząt).

Kiedy należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika?

Obowiązek wykupienia OC rolnika powstaje w momencie wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego. I uwaga! Brak prowadzenia działalności w gospodarstwie lub przebywanie poza nim nie zwalania z obowiązku zakupu polisy.

Posiadanie ważnego ubezpieczenia rolników jest bardzo ważne, ponieważ OC rolnika chroni już przed samymi szkodami powstałymi w wyniku posiadania gospodarstwa rolnego.

Przypominamy również, że w przypadku zmiany właściciela gospodarstwa, poprzedni posiadacz zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do aktualnego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni. Jednak, gdy do zmiany własności dochodzi w wyniku śmierci poprzedniego właściciela, aktualny posiadacz gospodarstwa rolnego musi sam poinformować towarzystwo ubezpieczeń o zmianie ubezpieczyciela.

OC rolnika – zakres ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika obejmuje szkody, do których powstania przyczynił się rolnik, osoba pozostająca z nim w wspólnym gospodarstwie domowym lub też osoba pracująca w gospodarstwie domowym.

Polisa dla rolnika pokrywa szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Co ważne rolnik nie musi wykupywać oddzielnej polisy na pojazdy wolnobieżne, bowiem OC rolnika obejmuje je również swoim zakresem ochrony.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników – wyłączenia w ochronie

Tak jak i inne polisy, ubezpieczenie OC rolnika posiada wyłączenia, na mocy których nie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Określone są one z artykule 53 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z nimi ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody:

  • w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;
  • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
  • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;
  • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
  • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska; 
  • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

Co ważne rolnicy muszą posiadać nie tylko ważną polisę OC, ale też i ubezpieczenie budynków rolniczych. Obowiązek ten powstaje wraz z pokryciem budynku dachem.

Polisa obejmuje budynki mieszkalne i rolne (poza np. tunelami, namiotami foliowymi) i zapewnia odszkodowanie w razie pożaru, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników – co warto wiedzieć?

Kara za brak OC rolnika nakładana jest podobnie jak w przypadku komunikacyjnego OC. Aktualnie wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia, czyli 260 zł brutto. Natomiast w przypadku ubezpieczenia budynków rolniczych kara wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 650 zł brutto.

Doświadczenie pokazuje, że ubezpieczenie OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków rolnych są dobrym zabezpieczeniem, bowiem praca w gospodarstwie wiąże się z wieloma niebezpiecznymi sytuacjami. Tym bardziej, że szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia gospodarstwa mogą okazać się poważnym obciążeniem dla rolnika.

 Jednak pamiętajmy o tym, że obowiązkowe ubezpieczenia przeznaczone dla rolników chronią tylko w podstawowym zakresie. Dlatego warto też rozważyć zakup ubezpieczeń, które pozwolą na kompleksowe ubezpieczenie gospodarstwa.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia