odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego czy też turystycznego wiąże się zazwyczaj z chęcią zapewniania sobie poczucia bezpieczeństwa. Bowiem ochrona ubezpieczeniowa w wielu trudnych chwilach może znacząco poprawić sytuację finansową, wspierając w chorobie, po wypadku czy zalaniu mieszkania. Jednak czasami ubezpieczeni nie zgadzają się z decyzjami wydanymi przez zakład ubezpieczeń w różnych kwestiach. Wówczas muszą walczyć o swoje prawa składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Poniżej podpowiadamy jak je napisać?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – kiedy można je napisać?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można napisać w wielu sytuacjach, jednak generalnie łączy je kilka cech. Zazwyczaj wszystko zależy od osobistych odczuć osoby ubezpieczonej – czy czuje się ona pokrzywdzona otrzymaną decyzją? Czy uważa, że wartość odszkodowania została zniżona? Czy odmowa wypłaty była słuszna? Oczywiście uczucia, które kierują ubezpieczonym to jedno, drugie to przysługujące prawa.  Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe w swoich decyzjach kierują się zapisami umowy, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz obowiązującym prawem. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet wówczas w pewnych aspektach zajętego przez ubezpieczyciela stanowiska mogą zdarzać się błędy.

Zanim jednak podejmiemy decyzję o napisaniu odwołania, warto jeszcze raz dokładnie przejrzeć zapisy umowy oraz OWU. Bowiem zawarte w nich regulacje będą przesłankami do pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lub też do jego odrzucenia.

W tym momencie pojawiają się też oczywiste wnioski, mówiące o tym, że zawsze przed podpisaniem umowy należy upewnić się czy jej wszystkie zapisy nam odpowiadają. Szczególnie w przypadku ubezpieczeń samodzielnie kupowanych online, kiedy to nie mamy wsparcia agenta ubezpieczeniowego. Dlatego, gdy nie mamy pewności, co do zawieranej polisy warto jeszcze się dopytać się, niż zaakceptować nie do końca dla nas jasną umowę.

Zazwyczaj, gdy dochodzi do zdarzeń, które zostały objęte ochroną ubezpieczeniową, a decyzja ubezpieczyciela dotycząca odszkodowania nas nie satysfakcjonuje warto się odwołać. Tylko pamiętajmy o tym, że zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto wywodzi z niego określone skutki prawne – więc to ubezpieczony musi udowodnić, dlaczego jego zdaniem ubezpieczyciel się myli.

Jaki jest termin na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zgodnie z aktualnymi przepisami ubezpieczyciel ma 30 dni na to, by spełnić świadczenia odszkodowawcze określone w umowie. Dotyczy to zarówno wypłaty odszkodowania, jak i wydania decyzji odmownej. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń poszkodowany może je zaakceptować. Jeśli jednak się z nim nie zgadza ma prawo do tego, by napisać odwołanie lub wstąpić na ścieżkę sądową. To drugie rozwiązanie powinno być ostatecznością, dlatego mimo wszystko warto próbę porozumienia z ubezpieczycielem.

Pamiętajmy o tym, że roszczenie przedawnia się po 3 latach (art. 819 § 1 kc), a jeśli do zdarzenia doszło w wyniku czynu niedozwolonego – na złożenie odwołania jest nawet 10 lat. Co ważne szkoda, która powstała na skutek przestępstwa przedawnia się dopiero po 20 latach. Jednak taka długa zwłoka nie jest zalecana, bowiem wraz z upływem czasu wiele faktów, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji ubezpieczyciela może umknąć z pamięci.

Z kolei zakład ubezpieczeń ma od 30 do 60 dni roboczych na to, by rozpatrzyć złożone odwołanie.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Jeśli zdecydowaliśmy się na to, by napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela musimy wiedzieć, co należy w nim umieścić. Zatem jakie informacje powinny znaleźć się w tym dokumencie? Do najważniejszych z nich należą takie dane jak:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • adres ubezpieczonego i inne dane kontaktowe,
 • datę i miejsce sporządzenia odwołania,
 • wskazanie towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego skierowane jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,
 • numer polisy,
 • numer szkody,
 • wskazanie orzeczeń, z którymi ubezpieczony się nie zgadza,
 • określenie żądań/oczekiwań,
 • numer konta bankowego, 
 • uzasadnienie – w tym miejscu należy dokładnie opisać, dlaczego odwołujemy się od danej decyzji, wskazać powody zakwestionowania oraz dowody, które świadczą na naszą korzyść,
 • spis załączników (skany, dokumenty itp. świadczące o zasadności odwołania),
 • własnoręczny podpis ubezpieczonego.

Co się dzieje po złożeniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

Jak już wcześniej wspominaliśmy zakład ubezpieczeń ma od 30 do 60 dni na to, by odnieść się do złożonych roszczeń. Co ważne w przypadku, gdy termin ten będzie się przedłużał, ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o tym fakcie wnioskodawcę, wyjaśniając powody opóźnień. I uwaga! Gdy tego nie zrobi, a termin określony w ustawie zostanie przekroczony, odwołanie zostanie rozpatrzone na korzyść wnioskodawcy.

Gdy ubezpieczyciel uzna złożone odwołanie za zasadne, to wówczas w określonym powyżej terminie zostanie również wypłacona wnioskowana kwota.  

I pamiętajmy o tym, że w sytuacji, gdy otrzymamy decyzję negatywną, możemy postąpić zgodnie z możliwościami, które powinny być zawarte w przesłanym przez ubezpieczyciela dokumencie, czyli:

 • wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
 • skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, na przykład za pomocą mediacji,
 • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Czasami rozwiązanie sporu z ubezpieczycielem może być trudne, ale nie niemożliwe.

Źródło: AXA