Polscy ubezpieczyciele komunikacyjni wystawili 80 tys. bezskładkowych polis granicznych dla zmotoryzowanych ukraińskich uchodźców. Dzięki nim mogli oni przez 30 dni bez przeszkód poruszać się po drogach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Po upływie ważności, polisy mogły zostać odpłatnie przedłużone w dowolnym towarzystwie ubezpieczeń. 

Pomoc dla zmotoryzowanych ukraińskich uchodźców 

Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę spowodowała, że do Polski trafiła duża fala uchodźców. Wraz z nimi na naszych drogach pojawiły się pojazdy z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi. Jednak, by móc się nimi poruszać, kierujący zobowiązani są do posiadania ważnego certyfikatu Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego. 

PBUK przypomina, że Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest komunikacyjnym ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym, a którego Biuro Narodowe należy do Systemu Zielonej Karty. Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG, Andory, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa, wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli tzw. ubezpieczenie graniczne. Minimalny okres ważności ubezpieczenia granicznego przyjęty w państwach należących do Systemu Zielonej Karty to 30 dni.  

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych zapoczątkował europejską pomoc zmotoryzowanym ukraińskim uchodźcom. Jako pierwszy zaoferował bezpłatne 30-dniowe polisy graniczne dla wjeżdżających pojazdami mechanicznymi na nasze terytorium. Dzięki tym dokumentom mogli oni bez przeszkód poruszać się po drogach prawie całej Europy. Po upływie ważności polis mogli je odpłatnie przedłużyć u dowolnego ubezpieczyciela mającego je w swojej ofercie – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Bezpłatne ubezpieczenie graniczne dla osób wjeżdżających z Ukrainy 

Przez pierwsze dwa miesiące od wybuchu wojny zmotoryzowani uchodźcy z Ukrainy przy wjeździe do naszego kraju mogli otrzymać nieodpłatnie 30-dniową polisę ubezpieczenia granicznego. PBUK wskazuje, że byli jednak tacy, którzy decydowali się uiścić za nią składkę. 

Liczba wystawionych ubezpieczeń granicznych dynamicznie rosła w pierwszych tygodniach od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Jednak w ostatnich tygodniach PBUK odnotowuje ustabilizowanie się oferowania tego typu polis. Dane te pokrywają się z danymi Służby Granicznej dotyczącymi wjazdów do Polski przez granicę z Ukrainą, gdzie obserwowana jest tendencja spadkowa. Warto mieć przy tym na uwadze, iż Biuro Ukraińskie wraz ze swoimi członkami zabezpiecza potrzebę wystawiania certyfikatów Zielonych Kart dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na Ukrainie. 

Bezprecedensowa pomoc ubezpieczycieli 

Należy dodać, że spośród Członków PBUK jedynie kilku prowadzi dystrybucję ubezpieczeń granicznych. Jest to bezpośrednio związane z koniecznością rozwinięcia niestandardowych kanałów dystrybucji – głównie na obszarach przygranicznych. 

Warto zaznaczyć, że decyzja o zaoferowaniu uchodźcom polis ubezpieczenia granicznego bez konieczności opłacania przez nich składki ubezpieczeniowej związana byłą z koniecznością jej sfinansowania z własnych funduszy ubezpieczycieli. Ta pomoc nie ograniczała się jednak wyłącznie do wysokości składki ubezpieczeniowej, lecz do przyjęcia ryzyka z tytułu zawartego ubezpieczenia OC komunikacyjnego ważnego przecież na terenie prawie całej Europy – podsumowuje Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK. 

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych