Pandemia COVID-19 wpłynęła nie tylko na branżę turystyczną, ale też i na rynek ubezpieczeń. Początkowo większość firm ubezpieczeniowych wstrzymała pokrycie kosztów leczenia podróżnych dotkniętych koronawirusem. Wynikało to z wyłączeń w zapisach OWU, które wykluczały ochronę przed pandemią. Ostatnio jednak można zauważyć, że niektórzy ubezpieczyciele coraz częściej włączają do swoich produktów turystycznych ochronę także od ryzyk związanych z koronawirusem.

Ochrona związana z COVID-19

Jednym z ubezpieczycieli, który rozszerzył zakres ochrony swoich produktów turystycznych o ryzyko związane z COVID- 19 jest Balcia Insurance SE. Zakład ubezpieczeń zmienił ogólne warunki Ubezpieczenia Cudzoziemców oraz Ubezpieczenia Podróży, dostosowując je do aktualnych potrzeb klientów. Nowy zakres obejmuje ochroną ubezpieczeniową także zdarzenia powstałe w czasie podróży związane z epidemią.

Dotychczas produkty te zawierały wyłączenie ogólne, zgodnie, z którym ubezpieczyciel nie odpowiadał za szkody powstałe na skutek chorób i wypadków wynikających z epidemii. Jednak po licznych sygnałach spływających od agentów ubezpieczeniowych, Balcia zdecydowała się na modyfikację zakresu ubezpieczenia w produktach turystycznych. Wyłączenie zostało usunięte z nowych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), a co za tym idzie ochrona została rozszerzona o zdarzenia powstałe wskutek epidemii, w tym także koronawirusa.

Dla przypomnienia Ubezpieczenie Podróży z włączeniem ryzyka COVID-19 obejmuje ochroną ubezpieczeniową między innymi koszty leczenia oraz assistance, a także ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy podróży lub przerwania podróży. Zakres terytorialny obowiązywania tego produktu obejmuje Europę lub cały świat.

Z kolei Ubezpieczenie Cudzoziemców, jak sama nazwa wskazuje skierowane jest do osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego a przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W swoim zakresie ma między innymi koszty leczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków cudzoziemcy będącego ubezpieczonym. Co ważne produkt ten może być wykupiony w formie indywidualnej oraz grupowej, przy czym wybrany zakres, suma ubezpieczenia oraz okres ochrony jest taki sam dla wszystkich ubezpieczonych osób.

–  Wprowadzone zmiany są czymś naturalnym i spodziewanym. W obecnych czasach ubezpieczenia turystyczne powinny swoim zakresem obejmować także ryzyko zachorowania na COVID-19. Tylko w takiej sytuacji oferta będzie zbieżna z realnymi potrzebami naszych klientów – powiedziała Inga Powichrowska, dyrektor departamentu sprzedaży RESO Europa Service Sp. z o. o.

Oba produkty turystyczne, obejmujące ochroną nowy zakres dostępne są w sprzedaży od 8 września. Polisy można nabyć u agentów ubezpieczeniowych, który posiadają w swoich ofertach ubezpieczenia tego ubezpieczyciela.

Źródło: RESO Europa Service.