Z uwagi na to, że z roku na rok systematycznie zwiększa się udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) rośnie też zapotrzebowanie na ubezpieczenia tego typu instalacji. Z tego powodu Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wyszło naprzeciw potrzebom swoich klientów i zaproponowało im w ramach Pakietu Super Rolnik 2021 możliwość ubezpieczenia całej gamy mikroinstalacji OZE.

OZE alternatywą dla osób prowadzących gospodarstwa rolne

Z roku na rok rośnie w kraju zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Wynika to przede wszystkim z wymogów ochrony środowiska oraz możliwości płynących z ograniczenia kosztów energii użytkowanej w gospodarstwach domowych. Wzrasta też świadomość społeczeństwa w tej tematyce. Co ważne przy stale wzrastających cenach energii elektrycznej, OZE stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych dostaw energii także dla osób prowadzących gospodarstwa rolne. Tym bardziej, że rolnikom o dużo łatwiej jest spełnić niektóre wymagania dotyczące np. prawidłowego usytuowania takich instalacji.Rośnie również ich świadomość ekologiczna, a co za tym idzie i zainteresowanie instalacjami OZE w środowisku rolniczym, w szczególności instalacjami fotowoltaicznymi.

Ich dobrym uzupełnieniem są także gruntowe lub powietrzne pompy ciepła, które pozwalają, w bardzo efektywny sposób, zamieniać wyprodukowaną energię elektryczną na energię cieplną służącą do ogrzewania domu lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Warto zaznaczyć, że jest to ważny aspekt prośrodowiskowy, gdyż zapotrzebowanie na energię cieplną występuje w okresie, w którym fotowoltaika pracuje z niską efektywnością i często nie jest w stanie samodzielnie zapewnić energetycznej autonomii budynku. Na terenach wiejskich możemy spotkać się także z alternatywnymi rozwiązaniami tj. kotły spalające biomasę.

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii dla rolników

Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na instalacje OZE, które często stanowią dużą inwestycję finansową, bardzo ważne jest ich odpowiednie ubezpieczenie. Z tego powodu Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaproponowało swoim członkom możliwość ubezpieczenia w ramach Pakietu Super Rolnik 2021 całej gamy mikroinstalacji OZE.

Zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną zdarzenia powstałe między innymi na skutek działania deszczu nawalnego, gradu, silnego wiatru, śniegu i lodu, uwzględnia także i ryzyka przepięcia, powodzi, pożaru, uderzenia pojazdu czy upadku drzewa. Ponadto, szklane elementy mikroinstalacji mogą być ubezpieczone od ryzyka stłuczenia, które obejmuje ochroną szkody w postaci zarówno stłuczenia (rozbicia), jak i pęknięcia. Co ważne ubezpieczenie może być rozszerzone o szkody będące następstwem kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji. Ubezpieczyciel będzie odpowiadał także za uzasadnione i udokumentowane koszty demontażu i montażu oraz transportu uszkodzonych elementów instalacji do miejsca naprawy i z powrotem.

Wspomniana wyżej oferta obejmuje ochroną nie tylko najpopularniejsze rodzaje mikroinstalacji, ale też w zasadzie wszystkie dostępne w kraju źródła OZE, takie jak: energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna, hydroenergia, energia fal, prądów i pływów morskich, energia otrzymywana z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Dodatkowa oferta dla właścicieli gospodarstw rolnych

Jak podaje ubezpieczyciel w ramach Pakietu „Super Rolnik 2021” można również dodatkowo ubezpieczyć między innymi:

  • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego na warunkach określonych w Ustawie,
  • budowle, w  tym m.in. silosy, podjazdy, płyty obornikowe i hale brezentowe, a także obiekty małej architektury;
  • mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego oraz ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków;
  • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia;
  • sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze – od wszystkich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kradzieży (Agrocasco).

Właściciele gospodarstw rolnych w ramach pakietu mogą także zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przypominamy także, że w przypadku zawarcia polisy w pakiecie rolnikowi przysługuje zniżka specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego mienia, której wysokość  może wynieść nawet 20%. Osoby decydujące się na Pakiet „Super Rolnik 2021” otrzymają również kupon zniżkowy uprawniający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przypadku zawarcia w Towarzystwie umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco czy upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa.

Oferta dostępna jest u agentów ubezpieczeniowych współpracujących z towarzystwem oraz w jednostkach terenowych ubezpieczyciela.

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“