1 stycznia zmianie uległa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić całą kwotę z umów ubezpieczenia na życie z UFK bez pomniejszania jej o podatek od zysków kapitałowych. Od teraz to po stronie podatnika leży konieczność rozliczenia swojego podatku. 

Nowy sposób rozliczenia podatku 

1 stycznia 2024 roku zmieniła się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.). Na mocy nowych przepisów ubezpieczyciel nie jest już płatnikiem zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskanych z lokowania środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (tzw. podatku Belki). A co za tym idzie, towarzystwo jest zobowiązane do wypłacenia całej kwoty z ubezpieczenia bez pomniejszania jej o podatek od zysków kapitałowych. To podatnik sam będzie zobowiązany do rozliczenia swojego podatku. 

Co zmiany oznaczają dla klientów? 

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Ubezpieczyciel będzie zobowiązany przesłać podatnikowi informację PIT-8C do końca lutego roku następującego po wypłacie. Dokument ten będzie zawierał kwotę przychodów podatnika i poniesionych przez niego kosztów uzyskania przychodów z wypłat, które zrealizował w poprzednim roku kalendarzowym. Jak możemy przeczytać, PZU Życie SA pierwsze informacje z danymi za rok 2024 roześle do klientów do końca lutego 2025 roku. W kolejnym kroku podatnik będzie musiał samodzielnie rozliczy swój podatek, z uwzględnieniem ewentualnych innych dochodów (o których mowa w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) uzyskanych w danym roku kalendarzowym. Co istotne, podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek w ustawowym terminie (w przypadku dochodów uzyskanych za 2024 rok do 30 kwietnia 2025 roku), w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. 

Istotne aktualne dane 

Z opublikowanych informacji wynika, że dla produktów, których dotyczy zmiana, czyli lokujących środki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, informacja o nowym sposobie rozliczania podatku znajdzie się w każdym piśmie z rozliczeniem wypłaty wysyłanym po 1 stycznia 2024 roku oraz w przekazywanym raz do roku liście rocznicowym. Odpowiednia informacja pojawi się także na wnioskach o wypłatę, zarówno w wersjach papierowych, jak i funkcjonujących wersjach elektronicznych. 

Z pewnością warto zadbać o to, by dane osobowe i adresowe zawarte w umowach były aktualne. Dzięki temu ubezpieczyciel sprawnie i prawidłowo wypełni wszystkie nowe zadania. Poza przekazaniem informacji PIT-8C do podatnika, obowiązkiem towarzystwa będzie także przesłanie jej do urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania. 

Źródło: PZU SA