wypełnienie formularza

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zmiany nastąpiły również w Ustawie z dnia 15 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 99 ustawy dystrybucyjnej).

Zmiana dotyczy m.in. włączenie agenta ubezpieczeniowego, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń do definicji podmiotu rynku finansowego.

Jakie zmiany?

Wprowadzone zmiany oznaczają, że oprócz procesu rozpatrywania reklamacji zgodnie z ww. ustawą reklamacyjną, agent jest zobowiązany również do realizacji obowiązków, które maja związek z raportowaniem informacji o reklamacjach do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art.33 ustawy reklamacyjnej podmiot rynku finansowego (również agent ubezpieczeniowy) jest zobowiązany w terminie 45 dni od zakończenia roku przekazania Rzecznikowi sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień klientów podmiotów na drogę
postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą tych klientów, z uwzględnieniem:

  • liczby reklamacji;
  • uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych reklamacji;
  • informacji o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym.

Informacje w powyższym zakresie wraz ze wzorem formularza dostępne są na stronie Rzecznika Finansowego:
 
https://www.rf.gov.pl/sprawy-biezace/Sprawozdanie_dla_podmiotow_rynku_finansowego_za_okres_styczen_____grudzien_2018_r___22938
 
Ponieważ ustawa dystrybucyjna obowiązuje od 1 października 2018 r., to raport za 2018 rok winien obejmować okres 1.10.2018r – 31.12.2018r.