wizyta u fizjoterapeuty

Nowe regulacje w ustawie o działalności leczniczej oznacza wydanie m.in. aktu wykonawczego, który szczegółowo ma określać zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów zajmujących się działalnością leczniczą. Chodzi tu m.in. o fizjoterapeutów.

 

Nowe regulacje wprowadzają obowiązek OC fizjoterapeuty

 

Nowe przepisy oznaczają, że minister od spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem zajmującym się sprawami zdrowia po otrzymaniu opinii od Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń określili, że szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną dla działalności leczniczej i podmiotów wykonujących tę działalność.

 

Projekt rozporządzenia wciąż utrzymuje obecne regulacje w zakresie szczegółowego zakresu, minimalnej sumy gwarancyjnej dla podmiotów leczniczych, lekarzy i pielęgniarek. Regulacje będą dotyczyły również lekarzy dentystów i położnych.

 

Jak będzie wyglądać obowiązkowe OC?

 

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla podmiotu, który wykonuje w Polsce działalność leczniczą oznacza:

 

  • Na podstawie ust. 1 tego przepisu ubezpieczeniem OC będzie objęta odpowiedzialność cywilna ww. podmiotu za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie uzasadnione jest, aby z zakresu tego ubezpieczenia wyłączyć odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu szkody (§ 2 ust. 2).

 

W wyłączeniach znajdują się przypadki, które są społecznie uzasadnione oraz sytuacje nadzwyczajne, którym trudno się przeciwstawić. Wyłączeniem z OC są także szkody wyrządzone przez podmiot, który został pozbawiony lub jest w trakcie zawieszenia prawa do wykonywania działalności leczniczej. Dodatkowo wyłączono także szkody powstałe m.in. w wyniku aktu terroru. Wprowadzono również przepis oznaczający, że OC będzie obejmowało szkody, które są następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są one udzielane w przypadku następstwa wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

 

Dokładne informacje na temat Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą można znaleźć TUTAJ.

 

źródło: RCL, medexpress.pl