Zobowiązanie – rodzaj stosunku cywilnoprawnego, który polega na tym, że dłużnik jest zobowiązany do spłacenia długu, świadczenia wierzycielowi. Zgodnie z art 353 § 1 kodeksu cywilnego:

„wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”

Celami stosunku zobowiązaniowego mogą być:

  • zobowiązania ekonomiczne (wymiana usług i dóbr),
  • zaspokojenie interesów jednej ze stron,
  • pozaekonomiczne.