Ubezpieczenie grupowe pracowników finansowane przez pracodawcę z pewnością stanowią atrakcyjny benefit pracowniczy. Produkty tego typu zwiększają poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych, a także wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa na rynku. Jednak czy wydatki w tym zakresie mogą być zaliczone do kosztów pracodawcy? 

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników – co to jest? 

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników to produkt, który może stanowić jeden z bonusów oferowanych przez pracodawcę. Polisa tego typu zabezpiecza na wypadek zajścia różnych sytuacji losowych a jej zawarcie jest proste. Co istotne, składka na ubezpieczenie grupowe pracowników jest zazwyczaj niska i to pomimo tego, że zakres ochrony bywa szeroki. Warto zauważyć, że ubezpieczenie grupowe dla pracowników może objąć nie tylko pracownika, ale również członków jego rodziny (np. małżonka). Ochrona jaką daje taka polisa przyda się w niespodziewanych sytuacjach, takich jak wypadek, choroba czy pobyt w szpitalu. Dodatkowo umowa może objąć również inne opcje, np. dostęp do diagnostyki czy rehabilitacji. 

Wydatki pracodawcy na ubezpieczenie grupowe a koszty uzyskania przychodów 

Ustawy o PIT i CIT wskazują, że kosztami uzyskania przychodów są koszty, które ponosimy, aby uzyskać przychód lub zachować albo zabezpieczyć jego źródło z wyjątkiem kosztów, które ustawodawca wskazał jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodów). Z pewnością pracownicy mają wpływ na przychody, które uzyskuje przedsiębiorstwo. Należy zwrócić uwagę na to, że wydatki na ich ubezpieczenie grupowe można uznać za koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Co istotne, w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT zauważono, że za koszt uzyskania przychodów można uznać składki opłacone przez pracodawcę na umowy dotyczące ryzyka, o których mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jeżeli umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: 

  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 
  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 
  • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie. 

Zbliżony zapis znalazł się również w art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Ubezpieczenie grupowe pracowników a koszty pracodawcy 

Jak widać ubezpieczenie grupowe finansowane przez pracodawcę po spełnieniu określonych przesłanek może być zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu. Warto zauważyć, że wspomniane działy I i II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczą ubezpieczeń na życie i pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych. W ich zakres wchodzą np. typowe ubezpieczenia na życie

Powyższe przepisy przewidują również dodatkowe warunki, które trzeba spełnić, aby składka na ubezpieczenie grupowe finansowana przez pracodawcę mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. To przede wszystkim ograniczenie możliwości otrzymania świadczenia z polisy przez zakład pracy. Dzięki temu polisa na życie nie tylko stanowi ciekawy benefit pracowniczy, ale także pozwala na uzyskanie korzyści podatkowych. 

Źródło: Nationale-Nederlanden