Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC a polisy podpisywane są standardowo na okres 12 miesięcy. W przypadku tego obowiązkowego ubezpieczenia istotne jest również zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, gdyż nawet jednodniowa przerwa może wiązać się z karami ze strony UFG. Co się więc dzieje kiedy polisa OC się kończy? Czy należy wykupić nową umowę OC? Czy polisa OC zawsze przedłuża się automatycznie? Kiedy ubezpieczenie OC nie ulegnie wznowieniu na kolejny rok?

Automatyczna prolongata obowiązkowego ubezpieczenia OC

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest umową obowiązkową. Wynika to wprost z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w której zostały zawarte szczegółowe regulacje dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą polisę OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Jednak w wyjątkowych sytuacjach umowę OC można zawrzeć na czas krótszy. Głównie dotyczy to krótkoterminowego ubezpieczenia OC, z którego najczęściej korzystają firmy zajmujące się handlem autami oraz pojazdów wolnobieżnych i historycznych.

Na mocy art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejny rok.

Podsumowując w przypadku braku złożenia wypowiedzenia najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia ulega ona automatycznej prolongacie na okres kolejnych 12 miesięcy u tego samego ubezpieczyciela. Warunkiem jest całkowita opłata składki OC za mijający okres ubezpieczenia.

Nie wszyscy kierowcy zdają sobie jednak sprawę z tego, że nie w każdym przypadku ubezpieczenie OC automatycznie się przedłuża wraz z końcem aktualnej umowy, czego efektem  mogą być późniejsze kary nakładane przez UFG.

Kiedy polisa OC nie wznowi się na kolejny rok?

Jak wcześniej już pisaliśmy, jeżeli nie chcemy korzystać z ochrony ubezpieczeniowej aktualnego Towarzystwa Ubezpieczeń konieczne jest pisemne złożenie wypowiedzenia polisy OC najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej okresu ubezpieczenia. Następnie należy podpisać umowę OC z innym ubezpieczycielem, tak by nie posiadać nawet jednodniowej przerwy w ochronie.

Nie zawsze jednak polisa OC ulegnie automatycznemu wznowieniu.  Do prolongaty nie dojdzie w następujących sytuacjach, związanych z:

  • Zakupem pojazdu – kupując auto z rynku wtórnego jego poprzedni właściciel ma obowiązek przekazania polisy OC nabywcy pojazdu. Z takiej umowy można korzystać do końca okresu jej trwania lub ją wypowiedzieć i wykupić polisę OC u innego ubezpieczyciela. W przypadku chęci skorzystania z polisy OC zbywcy konieczne jest zwrócenie uwagi na termin jej obowiązywania, ponieważ taka polisa OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.
  • Otrzymaniem pojazdu w spadku lub darowiźnie – przypadek ten jest analogiczny do zasad związanych z zakupem samochodu. Przy zmianie właściciela pojazdu umowa OC nie ulegnie wznowieniu na kolejny okres ubezpieczenia.
  • Brakiem wpłaty za całość składki OC – jak już wcześniej wspominaliśmy nieopłacenie całej składki za ubezpieczenie OC powoduje, że polisa OC nie wznawia się automatycznie. Najczęściej dzieje się to wówczas, gdy rozłożymy płatność np. na 2 raty i nie uregulujemy jednej z nich.
  • Posiadaniem krótkoterminowego ubezpieczenia OC – taka polisa dostępna jest między innymi dla pojazdów historycznych lub pojazdów do jazd testowych. Z 30 dniowymi polisami OC spotykamy się również przy zakupie auta od osoby prowadzącej działalność polegającą na handlu samochodami. Podobnie jest w przypadku polis OC pojazdów wolnobieżnych, zazwyczaj posiadają one 3 miesięczny okres ubezpieczenia. Krótkoterminowe OC nie ulegają prolongacie na kolejny rok.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC

Zgodnie z prawem przerwa w ochronie ubezpieczeniowej może wiązać się z karami finansowymi nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zależne są one od tego jak długo pojazd nie posiadał ubezpieczenia oraz kiedy do tego doszło, bowiem na wysokość kar ma wpływ m.in. minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.  Nieświadomość tego, że polisa nie wznowiła się automatycznie może sporo kosztować. I nie mamy tu na myśli tylko kar nakładanych przez UFG. Konsekwencje spowodowania wypadku bez posiadania ważnej polisy OC wiążą się z koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów wyrządzonych szkód, a te mogą wynosić miliony złotych. Dlatego warto pamiętać, w jakich sytuacjach polisa OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.

Źródło: UFG, Allianz