Firmy transportowe zobowiązują się do bezpiecznego i nienaruszonego dostarczenia towaru. To zadanie zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami, bowiem przewożony ładunek może ulec utracie lub uszkodzeniu. Ale to nie jedyne zagrożenia. Towar może wymagać przechowania lub nie będzie dostarczony na czas z powodu wypadku. Dlatego, by zmniejszyć ryzyko prowadzonej działalności warto zabezpieczyć swój biznes ubezpieczeniem OC przewoźnika, czyli popularnym OCP. 

Ubezpieczenie OCP – podstawowe informacje

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników to ubezpieczenie OC dedykowane tej grupie zawodowej.  Polisa przeznaczona jest dla przewoźników świadczących usługi z zakresu drogowego transportu towarów zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym.

OCP zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód, które mogą powstać w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w transporcie drogowym.

Umowę ubezpieczenia zawiera się przeważnie na okres 12 miesięcy, jednak w przypadku indywidualnych potrzeb przewoźnika polisa może ulec skróceniu bądź wydłużeniu.

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC przewoźnika nie jest wymagane przepisami prawa ale zwiększa poziom bezpieczeństwa i zmniejsza ryzyko prowadzonej działalności. W większości przypadków polisa OCP stała się już standardem i jest wymagana przez klientów, którzy chcą korzystać z usług przedsiębiorstw przewozowych.

Ubezpieczenie OCP – zakres ochrony

Ubezpieczyciele w podstawowym zakresie ochrony odpowiadają między innymi za szkody:

 • polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego towaru,
 • w przypadku opóźnienia w przewozie – za szkody inne niż utrata, ubytek lub uszkodzenie towaru,
 • wyrządzone przez podwykonawców,
 • wynikłe z załadunku lub rozładunku towaru,
 • powstałe w paletach, kontenerach, platformach.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również koszty uprzątnięcia towaru po szkodzie oraz jego utylizacji, przeładunku towaru i jego przechowywania a także koszty rzeczoznawców i niezbędnej obrony sądowej.

Z uwagi na to, że usługi przewozowe mogą być świadczone zarówno na terenie kraju, jak i innych państw potrzeby ubezpieczeniowe przewoźników są różne. Z tego powodu zakłady ubezpieczeń umożliwiają rozszerzenie ochrony o dodatkowe klauzule, które zwiększają odpowiedzialność ubezpieczycieli między innymi o szkody powstałe:

 • poza parkingami strzeżonymi,
 • w towarach przewożonych w kontrolowanej temperaturze,
 • podczas przewozów kabotażowych na terenie Unii Europejskiej,
 • podczas przewozów kabotażowych na terenie Niemiec przy użyciu pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony,
 • w następstwie rabunku
 • w towarach podwyższonego ryzyka, takich jak: RTV, AGD, sprzęt komputerowy, telefony, alkohol, wyroby tytoniowe
 • w towarach niebezpiecznych ADR,
 • w Rosji, Turcji, Kazachstanie, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie.

Na rynku ubezpieczeń możemy również spotkać oferty umożliwiające rozszerzenia zakresu ochrony na przykład o szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa pracowników.

Jak widać zakres ochrony jest szeroki, dzięki czemu ofertę można dopasować indywidualnie do potrzeb przewoźnika, biorąc pod uwagę rodzaj przewozów, jak i przewożony towar.

Ubezpieczenie dla przewoźników – dlaczego warto je posiadać?

Firmy transportowe przewożą swoimi pojazdami towar o dużej wartości. Klienci polegają na przewoźniku a on polega na swoich kierowcach. Jednak na drodze wiele może się wydarzyć np. wypadek spowoduje uszkodzenie ładunku pomimo naprawdę dobrych zabezpieczeń lub podczas postoju towar zostanie skradziony. Zdarzeń tych nie da się przewidzieć, dlatego warto posiadać dobrze dobraną do swoich potrzeb polisę OCP. Ubezpieczenie to będzie gwarancją bezpieczeństwa świadczonych przez firmę przewozową usług a także potwierdzi wiarygodność  jako solidnego partnera w interesach.

Źródło: OWU TU