Malownicze górskie widoki i możliwość szusowania na nartach stanowią atuty zimowej aury. Niestety ta pora roku przynosi ze sobą także stłuczenia, złamania kończyn oraz groźne urazy ciała, które niejednokrotnie wymagają hospitalizacji. Dlatego warto zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków. Jak to zrobić? Wystarczy wykupić ubezpieczenie NNW. 

Finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku 

Zimowa aura niekiedy potęguje ryzyko wypadku, i to nie tylko na stokach. Niestety oblodzone chodniki czy zaśnieżone pobocza sprzyjają poślizgnięciom, a w konsekwencji kontuzjom. Co istotne, tego typu zdarzenia nie zawsze wynikają z nieuwagi pieszego. Ich przyczyną może też być nieodpowiednie zabezpieczenie śliskiej nawierzchni przez właściciela nieruchomości. Jeśli jednak dojdzie już do nieszczęśliwego wypadku możemy otrzymać odszkodowanie. Wystarczy, że odpowiednio wcześnie zadbamy o właściwą ochronę. Na przykład oferowane przez TUW „TUW” ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) gwarantuje nam finansowe wsparcie, dzięki któremu można pokryć potencjalne koszty leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczyciel w ramach tego produktu oferuje ochronę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW), śmierci czy poważnego zachorowania, zarówno w ramach jednego, osobnego ubezpieczenia, jak i pakietów „Bezpieczna Rodzina”, „Bezpieczna Szkoła” czy „Bezpieczna Zagroda”. Firma w swojej ofercie posiada ubezpieczenia indywidualne oraz dla grup, w życiu prywatnym lub zawodowym. Polisa działa przez całą dobę, cały rok i na terenie całego świata. Istnieje również możliwość wykupienia ochrony ubezpieczeniowej tylko na kilka dni lub tygodni, np. na okres podróży

Dopasowanie ochrony to podstawa 

Standardowy zakres umowy obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia oraz powodują trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Zakresem ubezpieczenia objęte zostało także ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Podstawowe ubezpieczenie NNW można też rozszerzyć o dodatkową ochronę w postaci zwrotu kosztów: leczenia, rehabilitacji, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu oraz niezdolności do pracy. Rozszerzona umowa daje również możliwość zwrotu kosztów związanych z kupnem potrzebnego sprzętu ortopedycznego, a także zwrotu kosztów niezbędnej operacji plastycznej, przeprowadzonej w konsekwencji zaistniałego wypadku. W ramach ubezpieczenia NNW można otrzymać także wsparcie finansowe, gdy na skutek nieszczęśliwego zdarzenia osoba ubezpieczona będzie musiała zrezygnować ze swojego dotychczasowego zawodu, a co za tym idzie będzie musiała się przekwalifikować. Ubezpieczyciel na podstawie przedstawionych faktur i rachunków zwraca koszty do wysokości nie wyższej niż 25% sumy ubezpieczenia, które wiążą się z: leczeniem i rehabilitacją, nabyciem środków pomocniczych i ortopedycznych oraz przysposobieniem zawodowym osób, które straciły pełnosprawność na skutek wypadku. Natomiast zwrot kosztów wykonanych operacji plastycznych aż do 25% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, jednak do wysokości maksymalnie 2500 złotych. Warto pamiętać, że wysokość świadczeń jest ściśle powiązana z sumą ubezpieczenia. 

Świadczenie bez orzeczenia lekarskiego 

Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z umowy ubezpieczenia NNW jeśli stwierdzi zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby ubezpieczonej. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, które jest następstwem nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości równej 1% sumy ubezpieczenia za każdy określony procent trwałego uszczerbku. Stopień ten jest ustalany w oparciu o przedstawioną dokumentację medyczną medycznej oraz „Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku”, która jest dostępna w każdej placówce TUW „TUW” oraz na stronie internetowej ubezpieczyciela. Maksymalna kwota wypłaty nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia. Jak widać nie ma konieczności, aby lekarz orzecznik badał ubezpieczonego. Jedynie w uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może skierować osobę poszkodowaną do lekarza orzecznika. 

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“