W ostatnich latach wichury były przyczyną wielu zniszczeń. Na skutek gwałtowanych zjawisk atmosferycznych ucierpiały domy, pojazdy oraz cmentarze.  Nie każdy jednak wie, że nagrobek także można ubezpieczyć, i to nie tylko od ryzyka związanego z upadkiem drzewa, ale też i wandalizmem.

Ubezpieczenie nagrobka – jak zawrzeć umowę?

W jaki sposób można ubezpieczyć nagrobek? Wystarczy zapytać swojego agenta o taką dodatkową opcję w ramach polisy mieszkaniowej. Dostępne na rynku oferty umożliwiają, bowiem zawarcie tego typu ochrony ubezpieczeniowej, jako rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości. Co więcej takie rozwiązanie pozwala na obniżenie składki ubezpieczeniowej – ubezpieczenie grobowca w pakiecie z polisą mieszkaniową stanowi zazwyczaj tańszą opcję, bo ubezpieczyciele stosują dodatkowe zniżki za kolejne rozszerzenia umowy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają także ubezpieczenie nagrobka samodzielnie.

Co stanowi przedmiot ubezpieczenia?

Zgodnie z definicjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (w ramach ubezpieczenia nagrobka) ochroną może być objęty grobowiec lub tradycyjny nagrobek składający się z płyty umieszczonej na cokole wraz z tablicą napisową oraz rzeźbami i innymi elementami ozdobnymi. Co ważne, ubezpieczyciele umożliwiają także ubezpieczenie ławeczki przy nagrobku lub nawierzchni, która wyłożona jest dookoła.

W OWU możemy znaleźć także zapisy mówiące o tym, że przedmiotem ubezpieczenia jest nagrobek (budowla) przeznaczona do pochówku osób, usytuowana na cmentarzu, składająca się z płyty poziomej umieszczonej na cokole, płyty pionowej, tablicy napisowej, liter, rzeźby nagrobnej lub innych elementów, zamocowanych na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez ich uszkodzenia lub bez użycia narzędzi) albo będąca grobowcem z dostępnym wnętrzem. Jak widać ubezpieczyciele szczegółowo definiują to, co możemy ubezpieczyć.

Od czego można ubezpieczyć nagrobek?

W ramach dostępnych produktów możemy ochronić nagrobek przed skutkami działania sił przyrody i żywiołów, takich jak powódź, opady deszczu i śniegu, huragan, gradobicie, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi czy uderzenie pojazdu. Co więcej, odszkodowanie otrzymamy także w razie kradzieży całego nagrobka lub jego elementów np. rzeźb lub wazonów, o ile są one przymocowane na stałe do nagrobka lub grobowca. Ubezpieczenie nagrobka udziela też ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka związanego z dewastacją, która zazwyczaj rozumiana jest, jako umyślne zniszczenie przez osobę trzecią.

W większości OWU znajdziemy również zapisy odnośnie tego, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek działania zarządów nekropolii, przedsiębiorstw pogrzebowych i firm kamieniarskich. W ochronie mogą znaleźć się także wyłączenia dotyczące zniszczeń płyty nagrobnej w wyniku, osuwania lub zapadania się ziemi lub osmolenia, pobrudzenia zniczem.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nagrobek można ubezpieczyć także w formule all risks. Rozwiązanie to pozwala objąć ochroną ubezpieczeniową nagrobek od wszystkich możliwych zdarzeń, za wyjątkiem sytuacji, które są ściśle opisane w OWU.

Ubezpieczenie nagrobka – ile kosztuje?

Jak w większości produktów ubezpieczeniowych, tak i w przypadku ubezpieczenia nagrobka cena polisy będzie zależała od zakresu ubezpieczenia, jego wartości i lokalizacji. Średnia składka wynosi zazwyczaj około 100 – 130 zł rocznie, przy czym za nagrobek o wartości około 4000 – 5000 zł zapłacimy już od 65 zł. Jak widać kwota ta stanowi niewielki wydatek w porównaniu do wysokości ewentualnej szkody.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OWU