Pomimo tego, ze w naszym kraju większość energii pochodzi z paliw kopalnych, to w ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się rozwojowi OZE. W InterRisk powstał program Eko-Risk oraz specjalna oferta produktów, które będą promować polską transformację energetyczną. 

Produkcja energii elektrycznej w Polsce 

Elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne oraz elektrownie (elektrociepłownie)  zasilane biomasą coraz częściej powstają w naszym kraju. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii ma przede wszystkim na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz uniezależnienie się od paliw kopalnych, których zasoby są ograniczone i wywołują negatywne skutki dla środowiska. Polska staje przed wyzwaniem transformacji energetycznej, aby dostosować się do wymogów zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystywać bardziej ekologiczne źródła energii. Od stycznia do kwietnia 2023 roku najwięcej, bo aż 60,3% energii wytworzone było za pomocą węgla (39,3% za pomocą węgla kamiennego i 21% za pomocą węgla brunatnego). A energia wyprodukowana z OZE w tym czasie stanowiła 25,6% (w tym 15,1% energii pochodziło z wiatru, a 3,7% z fotowoltaiki). 

Warto dodać, że całkowita zainstalowana moc elektryczna w Polsce ze wszystkich źródeł wytwórczych na koniec marca 2023 roku wyniosła 61 987,3 MW. Składają się na nią zarówno elektrownie konwencjonalne, jak i instalacje OZE. Moc elektrowni konwencjonalnych wyniosła 36 196,6 MW, natomiast moc uzyskana z odnawialnych źródeł energii to 24 377,8 MW. OZE stanowiły więc 39,3% udziału w strukturze zainstalowanej mocy wytwórczej. Dynamiczny rozwój sektora OZE w Polsce to dobry krok w kierunku zrównoważonej energetyki. 

System energetyczny i kluczowe wyzwania 

Z uwagi na konieczność utrzymania systemu energetycznego, w tym jego elastyczności, źródła konwencjonalne nadal są na pierwszym miejscu pod względem struktury energetycznej w Polsce i na ten moment nie można całkowicie z nich zrezygnować między innymi dlatego, że nasz kraj jest bogaty w węgiel kamienny. Polska posiada także rozbudowaną infrastrukturę energetyczną, która jest dostosowana do źródeł konwencjonalnych, takich jak elektrownie węglowe. Przejście na  inną energetykę wymagałoby znacznej modernizacji i inwestycji w nowe sieci energetyczne. Obecne elektrownie konwencjonalne są często bardziej wydajne i zdolne do zapewnienia stabilnych dostaw energii w porównaniu do źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i słońce. Jak wiadomo większość elektrowni odnawialnych zależy od czynników atmosferycznych, które są nieprzewidywalne. Niestety ze względu na to, że ten sektor energetyki zatrudnia w Polsce znaczną liczbę osób przejście na energetykę odnawialną mogłoby wiązać się ze stratą miejsc pracy, co jest ważnym czynnikiem społeczno-ekonomicznym. 

Jednak mimo wielu ograniczeń, nasz kraj podejmuje kroki w kierunku zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym i powolnego oddalania się od energii ze źródeł konwencjonalnych. Z czasem rolę energetyki konwencjonalnej przejmie energetyka jądrowa, energetyka z OZE i magazyny energii. 

InterRisk promuje polską transformację energetyczną 

Według nowych założeń do Polityki Energetycznej Polski, które przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w roku 2040 udział węgla w polskiej energetyce ma spaść do poziomu 8%. Polska ma postawić na odnawialne źródła energii i energetykę jądrową. Co więcej, docelowo w 2040 roku na atom ma przypadać 22,6%  udziału w rynku. Zmiana struktury miksu energetycznego Polski będzie wymagała znaczących nakładów. Najwięcej kosztować będą morskie farmy wiatrowe (60% tej kwoty) i elektrownie jądrowe (26%). Część z planowanych inwestycji obejmie także wydatki na magazyny energii oraz elektrownie szczytowo-pompowe (łącznie 57 mld zł) oraz nowe moce gazowe (ok. 29 mld zł). Co więcej, morska energetyka wiatrowa stanowi strategiczny kierunek transformacji energetycznej wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne oraz stanowiący impuls do rozwoju gospodarczego Polski. Niewątpliwie nie ma już odwrotu od transformacji energetycznej i przechodzenia od tradycyjnych nieodnawianych źródeł energii, takich jak paliwa kopalne, do bardziej zrównoważonych, czystych i odnawialnych źródeł energii w Polsce.  

Strategia Grupy VIG, w tym również  InterRisk, wpisuje się w strategię transformacji energetycznej i zakłada zmniejszenie „śladu węglowego” w detalicznym i korporacyjnych portfelu ryzyk. Osiągnięcie tego celu wymaga zmiany struktury portfela ryzyk korporacyjnych tj. stopniowe ograniczanie „ryzyk węglowych” i stały wzrost udziału ryzyk kwalifikowanych jako ekologiczne. Warto dodać, że w InterRisk powstał program Eko-Risk, w którym określono kluczowe rynki „zielonej transformacji” i procesy, które ubezpieczyciel chce w nich ubezpieczać. A specjalna oferta produktów InterRisk będzie promować polską transformację energetyczną. 

Źródło: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group