W przypadku chęci rozpoczęcia działalności ubezpieczeniowej konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Dzięki niemu można pracować jako agent ubezpieczeniowy ale przede wszystkim wpis potwierdza wiarygodność pośrednika w oczach klientów. Jak w takim razie uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych?

Kto składa wniosek o wpis do rejestru ubezpieczeniowego?

Wniosek o wpis do rejestru ubezpieczeniowego składa zakład ubezpieczeń, z którym agent podpisuje umowę agencyjną. Ubezpieczyciel przesyła wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do KNF i ma na to 14 dni od momentu zawarcia z pośrednikiem umowy agencyjnej. Zakład składa wniosek poprzez system elektroniczny znajdujący się na stronie KNF.

Kto może pracować jako agent ubezpieczeniowy?

Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne (przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz skarbowe,
 • gwarantuje, że dochowa rzetelności w pracy,
 • ma skończoną przynajmniej szkołę średnią lub średnią branżową,
 • zda egzamin przygotowany przez zakład ubezpieczeń.

Za agentów ubezpieczeniowych uznaje się osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki handlowe.

Powyższe wymagania muszą również spełniać agenci ubezpieczeniowi, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • w przypadku spółek osobowych i kapitałowych są wspólnikami tych spółek, o ile są osobami fizycznymi lub gdy wspólnikami spółek są osoby prawne- co najmniej połowa ich członków zarządu,
 • w przypadku osób prawnych- co najmniej połowa członków zarządu.

Co ważne agentów, którzy zajmują się umowami ubezpieczeniowymi np. w bankach obowiązują szczególne zasady zdawania egzaminu. Np. przepisy te mogą dotyczyć mniejszego zakresu tematów na egzaminie.

Jak w praktyce wygląda złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych?

Przedstawiciel zakładu ubezpieczeń składa wniosek do KNF. Uzyskuje identyfikator i hasło dzięki, którym będzie miał dostęp do rejestru.

Do wniosku muszą być załączone następujące dokumenty:

 • dowód opłaty skarbowej w formie PDF, która aktualnie wynosi 110 zł,
 • oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
 • oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne oraz osoby wymienione w art.19 ust.3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art.19 ust.3 tej ustawy.

Wniosek musi być złożony przez zakład ubezpieczeń nie później niż w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy agencyjnej z agentem.

W kolejnym kroku urząd KNF sprawdzi wniosek. Jeżeli będzie zawierał braki formalne wezwie do poprawienia błędów. Będzie na to co najmniej 7 dni. Brak korekty w wyznaczonym terminie spowoduje, że wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Po spełnieniu formalnych wymogów KNF wpisuje pośrednika do rejestru agentów ubezpieczeniowych . W ciągu 14 dni powinien powiadomić o wpisie (drogą elektroniczną)  ubezpieczyciela. Może się również zdarzyć tak, że na podstawie podanych informacji KNF uzna, że kandydat na agenta nie odpowiada wymogom tej działalności. Wówczas odmówi wpisania agenta do rejestru.

Należy pamiętać, że jeśli agent pracuje dla kilku ubezpieczycieli w ramach tego samego działu sam odpowiada za szkody powstałe w czasie wykonywania czynności agencyjnych. Dlatego, tak ważne jest to, by wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych zwane w skrócie OC Agenta.

Źródło: KNF,Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, biznes.gov.pl