Niektóre profesje wymagają rozległej wiedzy i fachowego doradztwa, za tym idzie też odpowiedzialność za skutki związane z prowadzoną działalnością. Dlatego wybrane zawody mają obowiązek posiadania OC zawodowego. Coraz częściej jednak klienci decydują się także na zakup dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowego lub poszukują uzupełniającej ochrony do polisy obowiązkowej. Bowiem nieprzewidziane skutki wynikające z pracy mogą mieć przykre konsekwencje.

Obowiązkowe OC zawodowe – dla kogo?

Każda osoba prowadząca działalność mimo swej wiedzy i rozległych kwalifikacji może popełnić błąd. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść OC zawodowe, które pozwala pokryć szkody wyrządzone osobom trzecim. Bez względu na to czy będzie to strata finansowa czy utrata zdrowia.

Nałożony obowiązek zawierania OC zawodowego zwiększa zarówno świadomość ryzyka, jak i bezpieczeństwo pracowników i poszkodowanych. Dlatego też do zakupu obowiązkowego OC zawodowego zobligowane są profesje, których błędy mogą okazać się szczególnie dotkliwe.

Na rynku ubezpieczeń znajdziemy takie polisy jak obowiązkowe ubezpieczenie OC dla agenta ubezpieczeniowego, lekarzy, notariuszy, adwokatów, komorników sądowych, księgowych, zarządców nieruchomości czy pośredników kredytowych.

A obowiązek wykupienia polisy reguluje rozporządzenie Ministra Finansów.

Obowiązkowe OC zawodowe – jakie kary za brak polisy?

Opłaty za brak ubezpieczenia OC zawodowego zależne są od wykonywanej profesji. I tak dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości, kara za brak OC zawodowego wynosi:

“…od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie jest to od 9 tysięcy złotych do nawet 23 tysięcy złotych. Wysokość nałożonej sankcji zależna jest nie tylko od rodzaju prowadzonej działalności, ale też jej skali i czasu trwania naruszenia. Organem kontrolnym i odpowiedzialnym za nakładanie kar za brak OC dla powyższych jest Inspekcja Handlowa.

Jak już wyżej wspominaliśmy zakres kar nie jest jednolity i przykładowo agent ubezpieczeniowy za brak ważnej polisy OC Agenta może otrzymać grzywnę w wysokości 1000 euro (w przeliczeniu na złotówki po kursie NBP). Co ważne wniesienie opłaty nie zwalnia z zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego.

Warto również pamiętać, że sporządzając umowę z klientem powinniśmy dołączyć kopię aktualnej polisy. Bez niej umowa może zostać zerwana przez klienta. Jest to szczególnie ważne dla np. pośredników nieruchomości.

Obowiązkowe OC zawodowe – wysokość sum gwarancyjnych

Aktualne przepisy określają minimalną sumę gwarancyjną przy obowiązkowej polisie OC zawodu. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest bardzo zróżnicowana przy podziale na poszczególne zawody i tak przykładowo wynosi:

  • adwokat: 50 000 euro na jedno zdarzenie,
  • architekt: 50 000 euro na jedno zdarzenie,
  • agent ubezpieczeniowy: 1 300 380 euro na jedno zdarzenie i 1 924 560 euro na wszystkie zdarzenia,
  • detektyw: 15 000 euro na jedno zdarzenie,
  • księgowy: 10 000 euro na jedno zdarzenie,
  • pośrednik kredytowy: 460 000 euro na jedno zdarzenie i 750 000 euro na wszystkie zdarzenia,
  • zarządca nieruchomości: 50 000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia.

Podobnie jak w przypadku sum gwarancyjnych dla określonych zawodów, w poszczególnych ustawach opisane są także szczegółowe zakresy odpowiedzialności dla danych profesji.

Dobrowolne OC zawodowe

Zawierając umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego warto zwrócić uwagę na to, że w wielu sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa może okazać się niewystarczająca. Z tego powodu często opłaca się wykupić dobrowolną polisę, która będzie rozszerzała zakres ochrony np. o szkody wyrządzone poza terytorium Polski. Wówczas ubezpieczenie może w pełni spełniać nasze oczekiwania.

A co z zawodami, które nie są zobligowane do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC? Wiele branż jest świadomych ryzyka związanego z wykonywaną działalnością np. fryzjerzy, nauczyciele, trenerzy sportowi, elektrycy, weterynarze czy pracownicy IT i mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowego, które jest dostępne na rynku ubezpieczeń.

OC zawodowe – jak wybrać?

Każda osoba prowadząca działalność jest świadoma odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa. To ona potrafi ocenić ryzyko i zdaje sobie sprawę, że obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe jest kosztem, który warto ponieść. Bowiem błąd spowodowany pracą zawodową może spowodować przykre konsekwencje. Często jednak podstawowa polisa może nie odpowiadać naszym oczekiwaniom. Dlatego też warto porównać dodatkowe klauzule, które mogą uzupełnić zakres ochrony lub wybrać ubezpieczenie OC nadwyżkowe. I pamiętajmy o tym, że wykonując ryzykowny zawód warto dobrze się ubezpieczyć.

Źródło: TUZ TUW