Niestety wypadki komunikacyjne to zdarzenia dosyć częste na naszych drogach. Wszelkie tego typu niebezpieczne sytuacje mogą prowadzić nie tylko do uszczerbku na zdrowiu czy czasowej niezdolności do pracy, ale też generują ogromne koszty leczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu. Jak zatem uzyskać pieniądze z OC sprawcy?

Wypadek komunikacyjny – co to jest?

Wypadek to nagłe, nieprzewidziane i często bardzo nieprzyjemne zdarzenie, które może dosięgnąć każdego z nas. Tym bardziej, że analizy pokazują, że każdego roku na naszych drogach ginie lub zostaje rannych wiele osób. Dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazują, że w 2019 roku doszło do ponad 30 000 wypadków drogowych, w których rannych zostało ponad 35 000 osób.

W tym miejscu warto przypomnieć, co to jest wypadek komunikacyjny. Zazwyczaj określa się go, jako zdarzenie, w którym w jakikolwiek sposób ucierpiał człowiek, czyli doszło do tzw. szkody osobowej, takiej jak utrata zdrowia, uszkodzenie ciała, cierpienie fizyczne i psychiczne, śmierć, utracone korzyści (np. w związku z udziałem w zawodach sportowych, wykonywaniem obowiązków zawodowych, które wiązały się z premią lub awansem). Co ważne osobą poszkodowaną w wypadku drogowym może być nie tylko kierowca samochodu czy jego pasażer, lecz także pieszy, rowerzysta lub motocyklista.

Odszkodowanie komunikacyjne – co to jest?

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych (za wyjątkiem sprawcy zdarzenia) w momencie doznania uszczerbku na zdrowiu ponoszą koszty leczenia, między innymi te związane z rehabilitacją, dojazdami do placówek medycznych, zakupem leków, opatrunków czy sprzętu medycznego. Dodatkowo w sytuacji, gdy z powodu tymczasowej niezdolności do pracy tracą dochód mogą otrzymać odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy. Co ważne, jeśli osoba poszkodowana w wypadku drogowym stała się inwalidą, również w ramach odszkodowania komunikacyjnego może mieć pokryte koszty przystosowania do wykonywania innej profesji, a nawet rentę w związku z obniżonym wynagrodzeniem czy też z tytułu zwiększonych potrzeb. Co więcej, poszkodowanemu może też przysługiwać zwrot kosztów pogrzebu, jeśli w wypadku śmierć poniósł członek jego rodziny.

Jednak pamiętajmy o tym, że rekompensata finansowa odnosi się jedynie do faktycznie poniesionych przez poszkodowanego w wypadku drogowym kosztów, co ubezpieczony musi szczegółowo wykazać w postępowaniu likwidacyjnym. Ale uwaga! Zgodnie z najnowszym uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego osoby poszkodowane w wypadkach mają również pełne prawo do odszkodowania z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad nimi. A jego wysokość powinna uwzględniać średnie stawki rynkowe tego typu usług.

Przypominamy też, że szkoda osobowa pokrywana jest z ubezpieczenia OC sprawcy, które jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. A odszkodowanie komunikacyjne możemy również otrzymać nawet wówczas, gdy sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia.

Odszkodowanie komunikacyjne – jak uzyskać?

Podobnie jak w przypadku większości ubezpieczeń, by uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy należy postępować zgodnie z określonymi procedurami. Dlatego chcąc otrzymać odszkodowanie komunikacyjne, poszkodowany musi wypełnić formularz zgłoszenia szkody komunikacyjnej, czyli zgłosić zdarzenie do towarzystwa ubezpieczeń sprawcy wypadku.

Ogólnie przyjęto, by szkodę z OC sprawcy zgłaszać jak najszybciej. Jednak zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 819 § 1) poszkodowany ma na to 3 lata, a w przypadku szkody, która jest skutkiem przestępstwa – aż 20 lat. Co ważne ofiara wypadku drogowego musi też otrzymać od sprawcy oświadczenie, w którym przyznaje się on do winy.

Może jednak dość do sytuacji, w której sprawca nie uzna swojej odpowiedzialności za wypadek. Wówczas na miejsce zdarzenia należy wezwać policję, która to ustali. A podstawą do wypłaty odszkodowania będzie protokół z oględzin. Warto mieć na uwadze to, że osoba poszkodowana w chwili wypadku nie powinna być pod wpływem alkoholu ani żadnych innych środków odurzających.

Jak widać głównym zadaniem odszkodowania komunikacyjnego jest rekompensata cierpień, których doświadczył poszkodowany. A także pokrycie kosztów leczenia, wymaganej terapii czy rehabilitacji. Dzięki czemu ofiara wypadku będzie miała ułatwiony szybszy powrót do zdrowia.

Źródło: UNIQA