Zdarza się, że ubezpieczając swoje nieruchomości zapominamy o budynkach gospodarczych lub innych obiektach znajdujących się na terenie naszej posiadłości. Jednak doświadczenie pokazuje, że warto rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową również na tego typu mienie. Tym bardziej, że jest ono narażone na takie same szkody, jak budynek mieszkalny.

Budynek gospodarczy – definicja

Zgodnie z przepisami budynek gospodarczy to budynek służący mieszkańcom domu, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia.

Z kolei ubezpieczyciele definiują go najczęściej, jako budynek trwale związany z gruntem o charakterze niemieszkalnym, nieprzeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a także garaż wolnostojący, który ubezpieczony użytkuje na podstawie prawa własności (współwłasności) lub innego tytułu prawnego.

Czy warto ubezpieczyć budynek gospodarczy?

Decydując się na zakup polisy mieszkaniowej nie zapominajmy o tym, że budynek gospodarczy jest narażony na takie same szkody, jak budynek mieszkalny. Jeśli więc jesteśmy posiadaczami tego typu nieruchomości, możemy ją ubezpieczyć na wypadek wystąpienia następujących zdarzeń: pożaru, szkody wyrządzonej w wyniku przeprowadzenia akcji ratowniczej, przepięcia prądu, upadku drzewa lub masztu, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, zalegania śniegu i lodu, deszczu nawalnego, zanieczyszczenia przez dym i sadzę po pożarze, eksplozji, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi, upadku statku powietrznego i zalania.

Jak już wyżej wspominaliśmy budynek gospodarczy lub garaż wolnostojący musi być trwale związany z gruntem. Dodatkowo niektórzy ubezpieczyciele wymagają, by znajdował się on na tej samej posesji, co ubezpieczany dom. I co ważne nie może mieć charakteru mieszkalnego ani nie może być w nim prowadzona działalność gospodarcza.

Ubezpieczenie budynku gospodarczego

Decydując się na zakup ubezpieczenia nieruchomości musimy być świadomi tego, że polisę możemy rozszerzyć również o ochronę budynku gospodarczego. Przykładowo w TU Europa tego typu mienie ubezpieczymy do kwoty 80 000 zł. A zakres takiej polisy może być bardzo szeroki.

Niezwykle istotne jest to, że w ubezpieczeniu budynku gospodarczego podlegają ochronie także elementy stałe – zamontowane lub wbudowane w sposób trwały oraz uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi. Należą do nich między innymi meble w zabudowie, antresole, piece, instalacje (np. wodne, elektryczne, grzewcze) czy elementy dekoracyjne.

W ramach polisy ochroną ubezpieczeniową mogą być również objęte elementy ruchome takie jak meble nieznajdujące się w zabudowie, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, odzież, rowery, wózki inwalidzkie, narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt oświetleniowy, sprzęt turystyczny i sportowy, rehabilitacyjny, a także części do samochodów, motocykli. Jak widać lista jest długa.

Co ważne poza budynkiem gospodarczym możemy także ubezpieczyć inne elementy naszej posiadłości. Często zapominamy, że mogą być one również narażone na różne zdarzenia losowe, także te wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Należą do nich między innymi ogrodzenia, bramy, furtki, altany ogrodowe, tarasy, chodniki, studnie, rzeźby, rośliny doniczkowe, huśtawki, meble ogrodowe, grille, baseny czy lampy.

Pamiętajmy, że wszystkie obiekty, które mogą być objęte ochroną ubezpieczyciela wymienione są szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.