Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje między innymi powiązanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z historią wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowano w nim zmiany, które mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, między innymi zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. 

Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Do najważniejszych założeń projektu możemy zaliczyć:

 • podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych,
 • zwiększenie grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do  5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do  6 tys. zł,
 • pomniejszenie wysokości mandatu o 10% jeśli kierowca opłaci go podczas kontroli,
 • wprowadzenie kary grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni,
 • wprowadzenie mechanizmu, który będzie uzależniał usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu,
 • punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny
 • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać 15 punktów karnych (obecnie liczba ta wynosi 10),
 • kierowanie środków pochodzących z grzywien na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych,
 • odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych,
 • Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego,
 • minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł., a jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tyś zł. Co więcej w przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie również podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tyś zł.
 • przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od obszaru,
 • za objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł,
 • prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł,

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Jak możemy przeczytać projekt ma na celu usprawnienie i udrożnienie postępowania w sprawie renty, przyznawanej osobom najbliższym, gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku przestępstwa umyślnego. Dotychczasowe przepisy nie zapewniały żadnej koordynacji pomiędzy postępowaniem karnym i cywilnym ws. renty po zmarłym, co stawiało w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby małoletnie albo z niepełnosprawnością, które straciły opiekuna. W projekcie zakłada się ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego, co ma w praktyce ułatwić i usprawnić otrzymanie renty za zmarłego.

Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Co ważne po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury