Polisa inwestycyjna

TFI PZU pozyskało trzech zagranicznych klientów instytucjonalnych, należących do Grupy PZU. Przejęcie zarządzania aktywami litewskich UAB PZU „Lietuva gyvybės draudimas” i „Lietuvos Draudimas” AB oraz łotewskiego AAS „Balta” zwiększyło wielkość zarządzanych aktywów o około 1,4 mld zł. 

Strategia Grupy PZU 

Jak możemy przeczytać, przejęcie zarządzania aktywami litewskich UAB PZU „Lietuva gyvybės draudimas” i „Lietuvos Draudimas” AB oraz łotewskiego AAS „Balta” przez TFI PZU wpisuje się w strategię Grupy PZU na lata 2021-2024. Zakłada ona wzrost środków klientów zewnętrznych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych należące do Grupy do 60 mld zł. 

Trwający ponad półtora roku projekt przejmowania zarządzania aktywami bałtyckich spółek był kolejnym etapem działań prowadzących do większej synergii między podmiotami Grupy. Szacujemy, że z tego tytułu uda się uzyskać istotne coroczne oszczędności. To też wypełnianie założeń Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, zakładającej rozwój wartości dodanej między najważniejszymi obszarami działalności – mówi Krzysztof Kozłowski, członek zarządu PZU SA odpowiedzialny za operacje zagraniczne. 

Inwestycyjna działalność Grupy PZU 

Z opublikowanego komunikatu wynika, że TFI PZU zarządza portfelami łotewskiej i litewskich spółek korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego. Strategia inwestycyjna dla tych trzech portfeli jest strategią dłużną. Skoncentrowana jest na jak najlepszym (pod względem generowanego dochodu i ryzyka) dopasowaniu aktywów finansowych w portfelach do zobowiązań, z uwzględnieniem odpowiedniego bufora płynnościowego. 

Dzięki przejęciu zarządzania litewskimi i łotewskimi aktywami, dzielimy się wiedzą i know- how wewnątrz Grupy PZU. Nasze spółki zagraniczne otrzymały dostęp do najwyższej klasy narzędzi i ekspertów inwestycyjnych. Stało się to też impulsem do ujednolicenia standardów i procedur, dzięki czemu zarządzanie portfelami stanie się łatwiejsze w przyszłości – mówi Robert Zima, prezes TFI PZU. 

Zarządzania portfelami spółek bałtyckich to kolejna inicjatywa, zaraz po przejęciu TFI Energia przez Grupę PZU, która rozwija inwestycyjny filar działalności Grupy. Pozyskane dzięki przejęciu środki bałtyckich ubezpieczycieli są inwestowane w papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy i emitentów korporacyjnych o wysokiej jakości kredytowej. W portfelu znajdują się papiery dłużne zarówno emitentów ze strefy euro, w której operacyjnie działają obie spółki, jak i obligacje emitentów z regionu Europy Środkowej oraz emerging markets – mówi Dariusz Lasek, wiceprezes TFI PZU. 

Klienci instytucjonalni należący do Grupy PZU 

Warto dodać, że Lietuvos Draudimas jest sukcesorem Litewskiego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń założonego w lutym 1921 r. W 2014 PZU odkupił od Grupy ubezpieczeniowej RSA 100% akcji Lietuvos Draudimas oraz podmiot na rynku estońskim, który stal się oddziałem spółki litewskiej. W tym roku litewski ubezpieczyciel obchodził 100-lecie swojej działalności. Ma w swojej ofercie produkty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego z prawie 30% udziałem, a także jest największą firmą ubezpieczeniową w krajach bałtyckich. 

Z kolei UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas działa na rynku litewskim od 2001 r. kiedy to zostało założone przez PZU. Firma sprzedaje produkty dla klientów indywidualnych, ale ma również w swojej ofercie ubezpieczenia grupowe oferowane pracodawcom w celu ochrony życia i zdrowia pracowników. Specjalizuje się w produktach typu unit-linked, gdzie umowie głównej towarzyszą umowy dodatkowe, chroniące na wypadek różnych niekorzystnych zdarzeń w życiu. 

Natomiast BALTA to działające od 1992 r. największe towarzystwo ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Łotwie. Podobnie jak Lietuvos Draudimas, trafił do portfela Grupy PZU w 2014 r. przy okazji odkupienia od RSA biznesu z rynków bałtyckich. Jest liderem na rynku łotewskim z prawie 27% udziałem na koniec ubiegłego roku. Jedną z cech charakterystycznych dla spółki jest istotny udział składki zbieranej w linii ubezpieczeń zdrowotnych, która na koniec 2021 r. stanowiła 19% całego przypisu. 

Przypominamy, że TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz jednym z pierwszych zarządzających zagranicznymi aktywami. Obecnie TFI zarządza aktywami o łącznej wartości około 35 mld zł. 

Źródło: PZU SA