tornado

Ubezpieczenie domu to dobrowolna umowa ubezpieczenia, która stanowi zabezpieczenie naszego majątku między innymi przed skutkami zdarzeń losowych. Tego typu ochrona jest zazwyczaj wymagana, jeżeli nieruchomość jest objęta kredytem hipotecznym. Czy są jakieś wymagania dotyczące ubezpieczenia domu? 

Ubezpieczenie domu – kto może zawrzeć umowę? 

Na początku warto wyjaśnić, że ubezpieczenie domu może być zawarte przez każdą osobę, która spełnia poniższe warunki: 

  • ukończyła 18 lat, 
  • nie znajduje się na liście osób objętych sankcjami finansowymi, 
  • nie znajduje się na liście osób podejrzanych o terroryzm lub działania w organizacji terrorystycznej albo mieszkających lub prowadzących działalność na terenie krajów UHRC (Korea Północna, Sudan, Syria, Kuba, Iran). 

Nie każdy też wie, że właścicielem polisy nie musi być osoba ubezpieczona (czyli właściciel nieruchomości) – jednak w takim przypadku oboje muszą spełniać powyższe wymagania. Zapisy na ten temat znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy 

Istotnym warunkiem ubezpieczenia domu jest to, że polisą może zostać objęta wyłącznie nieruchomość już wybudowana. Co w praktyce oznacza, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli nasze mienie ulegnie zniszczeniu w trakcie budowy. Pamiętajmy, że w przypadku dopiero powstających nieruchomości ubezpieczyciele posiadają odrębne produkty ubezpieczeniowe, które umożliwiają nam objęcie ochroną domu w trakcie budowy. 

Ubezpieczenie domu – jakie dokumenty są potrzebne? 

Wiele osób zastanawia się jakie dokumenty są potrzebne do ubezpieczenia domu. Jednak aktualnie zakup polisy jest bardzo uproszczony. Jeżeli decydujemy się na zawarcie umowy przez internet, nie potrzebujemy właściwie żadnych dokumentów. Sami deklarujemy sumę ubezpieczenia domu i podajemy wszelkie niezbędne informacje. Pamiętajmy jednak, że muszą być one zgodne ze znanym nam stanem faktycznym. A jeżeli ulegną zmianie, musimy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela. 

Ważnym warunkiem zawarcia ubezpieczenia domu jest zapoznanie się z dokumentami ze strony ubezpieczyciela. Są one dostępne zazwyczaj na jego stronie internetowej. Wspomniane wcześniej Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to dokument, w którym są określone obowiązki i prawa obu stron, wyłączenia odpowiedzialności oraz wymienione zdarzenia, za które przysługuje odszkodowanie. Znajdziemy tam także informacje o zakresie ochrony w przypadku rozszerzenia polisy o dodatkowe pakiety. Pamiętajmy, aby nie podpisywać umowy bez zapoznania się z OWU. 

Ubezpieczenie domu – wymagania 

Zapisy OWU zawierają także określone wymagania wobec nas jako właściciela ubezpieczonej nieruchomości. Ich przestrzeganie jest naszym obowiązkiem – gdy tego nie zrobimy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Jednym z nich jest odpowiednie zabezpieczenie domu przed zdarzeniami losowymi. Powinniśmy regularnie dokonywać przeglądu instalacji, a gdy zostanie zauważona usterka, musimy niezwłocznie ją usunąć. Ważne jest także zabezpieczenie domu przed kradzieżą i włamaniem – m.in. musimy mieć odpowiednie drzwi zewnętrzne, przynajmniej dwa zamki, dobrze zabezpieczone ruchomości (np. rower) oraz zamknięte okna, gdy nie ma nas w domu. 

Ubezpieczyciele wymagają zazwyczaj także tego, by w razie szkody podjąć działania, które mogą zminimalizować jej skutki. A jeżeli sytuacja tego wymaga, musimy wezwać straż pożarną lub inne służby. 

Źródło: Nationale-Nederlanden