UKNF przypomina: w przypadku zakupu pojazdu z zawartą umową obowiązkowego ubezpieczenia OC pamiętajmy, że polisa ta nie „wznowi się” automatycznie na kolejny rok. W takiej sytuacji należy samodzielnie wykupić ubezpieczenie. Co ważne z zawarciem nowej umowy nie musimy czekać do końca okresu ochrony, na jaki została ona zawarta przez zbywcę, bowiem możemy ją wypowiedzieć w każdej chwili.

Nabycie pojazdu z ważną polisą OC

UNKF opublikował komunikat, w którym przypomina o tym, że nabywając pojazd musimy pamiętać, że obowiązująca w momencie zakupu umowa ubezpieczenia OC nie odnowi się automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy. Nie dopełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z tym, że pozostaniemy bez ochrony ubezpieczeniowej, a tym samym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może na nas nałożyć opłatę karną za brak OC.

Szukając najlepszych ofert warto wiedzieć też, że każdy ubezpieczyciel posiada własną taryfę składek. Z tego powodu różnice w cenie polisy OC mogą być znaczne. Dlatego decydując się na porównanie różnych ofert zwiększamy swoje szanse nie tylko na to, by odpowiadały one naszym wymaganiom i potrzebom, ale też na to, by nabyć ubezpieczenie w korzystnej cenie.

Tym bardziej, że z zawarciem nowej umowy ubezpieczenie nie musimy czekać do końca okresu ochrony, na jaki została ona pierwotnie zakupiona przez zbywcę. Wynika to z tego, że w przypadku nabycia pojazdu przepisy prawa pozwalają nam wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Dla wielu osób istotne może być również to, że zasady te dotyczą także sytuacji, gdy własność pojazdu mechanicznego przechodzi na jego wcześniejszego posiadacza, który nie będąc jeszcze właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC ppm (np. były leasingobiorca kupuje pojazd, który dotychczas ubezpieczał i z którego korzystał w ramach umowy leasingu). W takim przypadku również następuje zmiana właściciela, co w efekcie prowadzi do tego, że polisa OC nie ulega automatycznej prolongacie, zaś ubezpieczający – stając się jednocześnie nowym właścicielem – może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Nabycie własności pojazdu – niejednolita praktyka ubezpieczycieli

Czasami jednak niektóre zakłady ubezpieczeń postępowały odmiennie, bowiem uważały, że samo nabycie własności pojazdu:

  • nie wyłącza automatycznego „wznowienia się” umowy ubezpieczenia OC na okres kolejnych dwunastu miesięcy, a także
  • nie uprawnia nowego właściciela do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy ubezpieczenia OC, w toku której doszło do nabycia własności pojazdu.

W ocenie KNF taka praktyka jest sprzeczna z przepisami prawa i może być szczególnie dotkliwa dla posiadaczy pojazdów, którzy zawierali polisy OC w warunkach ograniczonej swobody wyboru ubezpieczyciela. Co ważne umowy te mogły mieć składki wyższe od przeciętnej.

Posiadacz, który zawarł w takich warunkach ubezpieczenie OC, a potem kupił ubezpieczony przez siebie pojazd, mógł chcieć jak najszybciej wypowiedzieć tę umowę (np. znalazł na rynku tańszą ofertę).  Jednak zmuszony był do tego, by korzystać z polisy przynajmniej do końca dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia, jeżeli zakład ubezpieczeń, z którym zawarł umowę ubezpieczenia OC, odmawiał mu prawa do wypowiedzenia tej polisy ze skutkiem natychmiastowym.

Zalecenia KNF dla zakładów ubezpieczeń

Wspomniana wyżej praktyka była opisywana i kwestionowana w pismach kierowanych do UKNF, przez klientów zakładów ubezpieczeń. W reakcji na te sygnały KNF na samym początku wzywała wybrane krajowe zakłady ubezpieczeń do opisania sposobu postępowania w przypadku uzyskania informacji o nabyciu własności pojazdu mechanicznego przez jego wcześniejszego posiadacza, który nie będąc jeszcze jego właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC. Dzięki czemu ustalono, że praktyka rynkowa jest w tym względzie niejednolita: część zakładów postępuje w sposób uznany przez KNF za zgodny z przepisami prawa, ale są też i takie, które działają odmiennie.

W związku z tym w październiku i listopadzie 2020 r. wydano szereg zaleceń dla tych zakładów ubezpieczeń, które w złożonych wyjaśnieniach wskazały na stosowanie praktyki uznanej przez KNF za sprzeczną z przepisami prawa.

Tematyce tej poświęcony został również osobny komunikat KNF, który przeznaczony był dla krajowych oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń, oferujących ubezpieczenia OC w Polsce. W jego treści dokładnie wyjaśniono przyczyny, dla których KNF uważa, że:

  • umowa ubezpieczania OC, w toku której doszło do przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, nie „wznawia się” automatycznie oraz 
  • każdy nabywca pojazdu może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, także wtedy, gdy sam ją zawarł w momencie, gdy użytkował pojazd nie będąc jeszcze jego właścicielem.

Jak możemy przeczytać w aktualnym komunikacie, KNF oczekuje, że wszystkie obecne na polskim rynku zakłady ubezpieczeń będą stosowały identyczne rozwiązania w przypadku nabycia pojazdu przez wcześniejszego posiadacza, który nie będąc jeszcze właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC, przejawiającego się stosowaniem w takich sytuacjach art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Źródło: KNF