Nie każdy wie, że przegląd instalacji elektrycznej to jeden z obowiązków spoczywających na właścicielu nieruchomości. Co istotne, czynność ta ma również znaczenie w kontekście ubezpieczenia. Dlaczego? Sprawdź poniżej. 

Obowiązki właściciela nieruchomości 

Warto zdawać sobie sprawę, że zakup nieruchomości na własność niesie ze sobą także obowiązki dla właściciela. Nie sprowadzają się one jedynie do płacenia rachunków za media i regulowania należności podatkowych. Do tych obowiązków należy również przegląd instalacji elektrycznej. Wynika on bezpośrednio z przepisów prawa, a dokładnie z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 62: 

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 

[…] 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 

Jak widać, przegląd instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu powinien zostać przeprowadzony raz na 5 lat lub – jeśli wymaga tego sytuacja – częściej. Co istotne, właściciele domów jednorodzinnych przegląd instalacji elektrycznej w domu powinni zaplanować samodzielnie. Z pewnością nieco łatwiej mają osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych, bowiem to zarządca dba o spełnienie tego obowiązku. 

Pamiętajmy, że niezastosowanie się do powyższego obowiązku może skutkować nałożeniem na zarządcę nieruchomości lub właściciela grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku niedopełnienia obowiązku dojdzie do uszkodzenia ciała osoby trzeciej lub do szkód materialnych, może to też skutkować odpowiedzialnością karną. 

Przegląd instalacji elektrycznej a ubezpieczenie 

Przegląd instalacji elektrycznej ma również znaczenie w kontekście ubezpieczenia. Dlaczego? Okazuje się, że stan instalacji elektrycznej ma duży wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Potwierdzają to rządowe dane statystyczne. Z informacji zaktualizowanych 2 lutego 2023 roku wynika, że na 424938 sytuacji miejscowego zagrożenia: 

  • 865 było efektem wad urządzeń i instalacji elektrycznych, 
  • 453 stanowiło wynik nieprawidłowego wykonania prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych, 
  • 137 stanowiło skutek nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, 
  • 226 było skutkiem wad elektrycznych urządzeń ogrzewczych,  
  • 40 to efekt nieprawidłowej eksploatacji elektrycznych urządzeń ogrzewczych, 
  • 2641 wynikało z uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne. 

W kontekście instalacji elektrycznej warto zwrócić także uwagę na to, jak częstym zjawiskiem są pożary. 

Ubezpieczenie – na co wpływa przegląd instalacji elektrycznej? 

Z uwagi na to, że pożar to jedno z ryzyk obejmowanych przez ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji, w jakim stopniu dom lub mieszkanie jest od niego chronione. Do tego typu działań może być zaliczone upewnienie się, czy przegląd instalacji elektrycznej jest aktualny i czy w protokole nie ma wzmianki o jakiejś nieprawidłowości. Jednak nie każde towarzystwo decyduje się na taki krok. Na przykład, w LINK4 nie ma obowiązku przedstawiania tego dokumentu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Jednak nie powinniśmy lekceważyć obowiązku dokonywania regularnych przeglądów instalacji. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są bowiem domy jednorodzinne i mieszkania, które pod względem stanu technicznego nie spełniają zasad bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego lub bezpieczeństwa użytkowania. 

A czy przegląd elektryczny do ubezpieczenia domu wpływa na cenę lub zakres ochrony ubezpieczeniowej? Posiadanie tego dokumentu nie ma wpływu na wysokość składki. Ale uwaga! Ubezpieczyciel zakłada, że osoba ubezpieczająca działa zgodnie z przepisami prawa. Jeśli jest inaczej, w niektórych sytuacjach, można spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Dlatego protokół potwierdzający przeprowadzenie tego procesu i niewykrycie żadnych niebezpiecznych kwestii stanowi dokument, który może okazać się ważny przy likwidacji szkody z ubezpieczenia domu czy mieszkania. 

Niewątpliwie motywacją do regularnego wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej nie powinny być kwestie związane z umową ubezpieczenia. Decydując się na ten krok, powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim poczucie własnego bezpieczeństwa. 

Źródło: LINK4