szkoda z nieubezpieczonym kierowcą

Pomimo to, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ppm jest obowiązkowe zdarza się, że po naszych drogach poruszają się samochody bez ważnej polisy OC. Co zatem zrobić, gdy dojdzie do szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego posiadacza samochodu? Jak wygląda procedura likwidacji szkód? 

Szkoda komunikacyjna – jakie dokumenty przygotować? 

Na początku warto przypomnieć, jakie dokumenty i oświadczenia należy zabezpieczyć na miejscu zdarzenia szkody. Mimo niewątpliwego stresu związanego z taką sytuacją pamiętajmy o tym, by: 

  • spisać dokładną datę i miejsce zdarzenia, 
  • spisać numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu, 
  • spisać imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów (adresy e-mail) osób biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia), 
  • wezwać policję lub razem ze sprawcą sporządzić oświadczenie o okolicznościach zdarzenia, 
  • sprawdzić czy sprawca posiada dokument ubezpieczenia (polisa OC, ubezpieczenie graniczne) i spisać numer polisy oraz nazwę ubezpieczyciela wystawiającego polisę. 

Szkoda spowodowana przez nieubezpieczonego kierowcę – gdzie zgłosić? 

Co jednak zrobić, jeśli podczas zdarzenia wyjdzie na jaw, że sprawca szkody nie ma ważnej polisy OC? Warto wiedzieć, że zgłoszenia szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu OC można dokonać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego, który ma w swojej ofercie obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W praktyce oznacza to, że jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Co istotne, żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody. 

Jak wygląda proces rozpatrywania roszczeń? 

Jak wygląda likwidacja szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu? Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.) ubezpieczyciel, który przyjął nasze zgłoszenie stosownie do ust. 2 cytowanej ustawy przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne dotyczące stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje osobę zgłaszająca roszczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. W kolejnym kroku towarzystwo przesyła kompletne akta do Funduszu celem wypłaty odszkodowania. 

Oznacza to, że w sytuacjach uzasadniających wypłatę odszkodowania przez UFG likwidator zakładu ubezpieczeń przeprowadza pełen proces likwidacji szkody w zakresie ustalenia: 

  • właściwości UFG, 
  • odpowiedzialności cywilnej sprawcy, 
  • ustalenia rozmiaru szkody, 
  • zasadności wniesionych roszczeń. 

Jak widać weryfikacja roszczeń i propozycja wysokości odszkodowania (świadczenia) są umiejscowione w kompetencjach likwidatora danego zakładu ubezpieczeń. A przygotowanie decyzji jest umiejscowione w kompetencjach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Termin na wydanie decyzji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. Oczywiście, jeśli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Jednak bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez UFG. 

Niezwykle istotne jest to, że UFG nie odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu, jeżeli poszkodowany może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego (np. posiada ubezpieczenia AC). Ale uwaga! Fundusz wyrównuje szkodę w części niezaspokojonej przez ubezpieczenie dobrowolne (np. utracone zniżki składki za ubezpieczenie). 

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny